Munchmuseet, MM K 77

MM K 77, Munchmuseet. Datert 23.01.1929. Brev fra Margrethe Dyring.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Porsgrund 23/1–29


    Hrr. Edvard Munch.
    Skøyen.


    Jeg fik et brev fra gutten min idag,
hvor han sier at nu orker jeg ikke gaa og slænge
længer mamma, og hva skal jeg gjøre – Om jeg ikke
kjendte nogen, som vi kunde spørge ad, osv. –

    Jeg sat ikke længe og studerte, for jeg fik
som en pludslelig indskydelse, en lysning like
ind i sjælen – Navnet, Edvard Munch! –

    Om De ikke skulde ha noget fore-
faldende arbeide paa Deres eiendom ved Skøyen –
og om jeg tør sende barnet derut?

    Som De ser har jeg vaaget det,
og jeg haaber inderlig at De ikke blir ond paa mig
herfor. Det er kun et spørgsmaal, som jeg
haaber De vil ta op til overveielse med den over-
bærenhet, som en saadan henvendelse kanske
kræver.      Om De kanske har noget have-
arbeide eller lignende nu, eller til vaaren,
og venligst ta imot overbringeren av dette
brev – Muligens har De bruk for ham til
et eller andet. Han er taknemlig for den mindste
lille «job» –

    
    Deres Ærbødige
Margrethe Dyring

 

      

    ‹Thoresen