Munchmuseet, MM K 98

MM K 98, Munchmuseet. Datert 06.12.1890. Brev fra Edvard Diriks.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristiania Lyder Sagens Gd 10
6-12-90.    Kjære Edvard


    det er endelig
lykkedes at faa fat paa
maleriet, og jeg har idag
modtaget pengene for
det men sender dem
ikke til Havre, da jeg
haaber, at Du ikke
længer er der, hvis Du
faar dette saa lad mig
strax vide, hvor Du vil
have dem sendt hen.

    
    Med hilsen
    Din Edv. Diriks.