Munchmuseet, MM K 183

MM K 183, Munchmuseet. Datert 26.08.1926. Brev fra Gyda Gaarder.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
23–8–26.    Hr Kunstmaler E. Munch!


    Herved sender jeg Dem
min Tak for den storartede
Gave, som Deres Søster
gav mig idag. Det var
en glædelig Overraskelse
men jeg har dog ikke fortjent
dette. Deres Tante og Søstre
har alltid været saa elskverdige
mod mig, og jeg har aldrig
havt Anledning til at gjøre
noget igjen.

    
    Med Tak. Deres meget
taknemlige
Gyda Gaarder