Munchmuseet, MM K 261

MM K 261, Munchmuseet. Datert 17.07.1896. Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Verdens Gang.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
VERDENS GANG

    
17.7.96    Kjære Munch!


    Ved vor Hjemkomst
fra en seks Ugers Om-
flakken mellem Berlin,
Buda-Pest – Venedig og München
finder jeg Deres brev af 29/6.
Jeg benytter første Anledning
til at sende Dem de resterende
Kr. 140.– omsat i Veksel
paa Paris; erindrer jeg ikke feil,
har De før erholdt Kr 60.–, som
De bemærker. Alt vel her.
Portrættet af Fru Bechstein
har vi ikke seet noget til. Det
kommer vel omgaaende Baad?
Hils Natanson og Frue, hvis De
faar se dem.
 Deres forbundne
K.V. Hammer.

    Veksel kunde jeg ikke faa; derfor resikerer jeg at sende
Kontanter i francs. Send mig et
Brevkort om Modtagelsen.