Karl Vilhelm Hammer

(1860–1927)
Norsk redaktør (VG), førstearkivar i Utenriksdepartementet, samler. Gift med Valborg Fredrikke Hammer. Medarbeider i VG fra 1887 og trolig en bekjent av Munch fra denne tiden.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  • Wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Vilhelm_Hammer)

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer

  I det digitale arkivet finnes det 10 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 260).    Brev. Datert 1891.
  «Vil De være så snil at sende mig Verdens Gang hid til Nice, poste restante.»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 261).    Brev. Datert 1890–1900.
  « Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 262).    Brev. Datert 1905.
  «Jeg sender her Papiret og skal sende Morgen 83 Kr til Dem – Jeg forstod det som dette var den udlagte Sum –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 263).    Brev. Datert 13.9.1892.
  « Hr. Forretningsfører Hammer Verdens Gangs Expedition»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 264).    Brev. Datert 11.11.1892.
  «Tillad mig hr. redaktør at vise Dem et nobelt træk hos Aftenposten»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 265).    Brev. Datert 16.11.1892.
  «Jeg vilde gjerne ha vedlagte artikkel in i «Verdens Gang» så snart som muligt og sender jeg dem {en}siden \en/ lid artikkel der gir dem en ide om den situation som min udstilling har skabt hernede – Jeg venter jo ikke annet end at bladene»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 266).    Brev. Datert 29.6.1896.
  «Jeg må bede Dem gjøre mig den tjeneste at sende mig resten af de 200 Kroner* jeg skulde have for et billede – { … }Jeg blev enig med Deres frue om at { … }De skulde få dameportrættet {f}Fru Beckström istedet for mit selvportræt – *Jeg tror jeg har fået 50 eller 60 Kroner»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 267).    Brev. Datert 25.7.1896.
  «Mange tak for pengene som redder mig ud fra den helvedes varme som nu er i Paris – Jeg reiser ud på landet om et par dage – Billedet sendes{ … }ble ikke sendt da jeg fik høre at De  …  ikke var hjemme – Det pakkes nu ind { … }og sendes strax –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 268).    Brev. Datert 7.8.1896.
  « M Redactør Hammer Verdens Gang’s { … }Redaktion Pilestrædet Kristiania Norwege»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 269).    Brev. Datert 19.3.1906.
  «Det er kjedeligt at De har så mege{n}t Bryderi med Papiret – Det må snarest ud af Verden – I næste Måned får jeg Penger – mind mig om Papiret da er De snil –»

  Brev fra Karl Vilhelm Hammer til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 261.   Brev. Datert 17.07.1896. 
  «Ved vor Hjemkomst fra en seks Ugers Om- flakken mellem Berlin, Buda-Pest – Venedig og München finder jeg Deres brev af 29/6. Jeg benytter første Anledning til at sende Dem de resterende Kr. 140.– omsat i Veksel paa Paris; erindrer jeg ikke feil, har De før erholdt Kr 60.–, som De bemærker. Alt vel her. Portrættet af Fru Bechstein har vi ikke seet noget til. Det kommer vel omgaaende Baad? Hils Natanson og Frue, hvis De faar se dem.» 
  Munchmuseet, MM K 262.   Brev. Datert 02.02.1905. 
  «Det er det ulykkelige Papir igjen. Der resterer nu som forfaldent allerede i Sommer Kr 140.– paaløbne Renter & Omkostn. Til idag var der i den Anledning be- rammet Exekution hos mig. Den fik jeg med mange Konster forhalet indtil Udgangen af næste Uge for at varskue Dem. Hvis det er Dem muligt maa De sende mig til Papirets Indfrielse M 170.– = Kr 153.– der vil slaa nogenlund til; eventuelt skal jeg da lægge til det resterende for at blive Papiret kvit. – Hvis dette ikke er Dem muligt, maa De godheds- fuldt sende saameget, som ‹muligt› De er istand til at afse, samt en Fuldmagt for mig til at tegne Deres Navn, Den» 
  Munchmuseet, MM K 263.   Brev. Datert 09.02.1906. 
  «For en Tid siden forsøgte hr. Biblioteksama- nuensis Fr. Olsen at faa Dem opspurgt. Det lykkedes, saavidt jeg skjønner ikke. Jeg gjør nu et Forsøg paa at træffe Dem i Anledning af Deres Obl., stor til Rest Kr. 110.– hvortil kommer paaløbne Renter et Omkost. ved Forkyndelsen \forfalden 8/2/ og nu Eksekutionsstævning ligeoverfor mig. Der vil vel kræves Kr.120.– tils. for at klare Papiret helt.» 
  Munchmuseet, MM K 264.   Brev. Datert 21.04.1902. 
  «Paa Deres gamle Obligation, som jeg i de senere Aar har ordnet staar der nu tilrest Kr. 50 – + endel Omkostn. og Renter. Derhos har jeg for et Par Aar siden lagt ud et Afdrag paa Kr. 30 + nogle Kroner i Renter. Dette Beløb vil jeg gjerne have, da mine økon. Omstændigheder nu ikke er som før. Som De kanske ved fik jeg en sørgelig Medfart i den store Kladeradatsch.» 

  Karl Vilhelm Hammer er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 808.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 16.09.1907. Se s. 1
  «Tak for de 200 kr., hvoraf 50 er oversendt Hammer. Vort regnskap stod således:»
  Munchmuseet, MM K 1144.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
  «Fortæl lidt fra din barndom og studieår. Når malte du på Krohgs atelier? Har du malt med Heyerdahl? Når var du første gang i Paris? Var ikke\du ikke på/Bonnats atelier en tid? og hvorlænge? Fra hvilket år er Det syge barn? «Vår» i Galleriet? Hans Jæger? Dit selvportræt? Måneskin (hos Nørregård)? Maurers billede? Mand og kvinde ved stranden? Jalousi? Din søsters portræt i Galleriet do. hos Hammer Billedet fra som Sandberg eiet? Tittel på dette?»
  Munchmuseet, MM K 1898.   Brev fra William Molard. Datert 07.03.1898. Se s. 4
  «hvilket Stykkets karakteristiske Følelser skal spille. Jeg er ikke aldeles misnøjd med det Resultat jeg har opnået, men jeg tror ikke at Digteren, vil finde Smag i det, thi han vil ikke finde at musiken er pompøs og deco- ratif nok, han sværmer for Glavind, Skjolde og store Gester og vil nok ikke ‹goutene› min discretion. Nu har jeg taget fat på ny med Hamlet, da jeg ikke er nøjd med Musikken til første Akt og hvor jeg gjør små Forandrin- ger, men det er det kjedeligste man kan gjøre at arbejde om igjen på en Sag som man har trættet sig på, men det var aldelig nød- vendig, derfor har jeg taget fat med det, thi når jeg bliver så vidt nøjd med det Hele at jeg føler at for min egen Del, jeg ikke er i Stand til at gjøre bedre, vil jeg forsøge at få det spilt på en eller anden Concert uagtet mit Håb er så svagt at jeg ikke Kan høre at det har Liv i sig. Når Du ser Vilhelm Hamre og hans Frue, så hils ham fra os Alle.»
  Munchmuseet, MM N 1056.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
  «I nødsfald har jeg sendt med indlagte kort { … }som { … }dere kan sende til Kandidat Sigurd Høst{hvis}når d{ … }ere er i slem knibe. Hans adresse ved jeg ikke men { … }når { … }du enten sætter Grand Hotel eller «Hammer i {v}Verdens Gang kommer det altid frem –»
  Munchmuseet, MM N 1720.   Brevutkast fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 4
  « Hils Hammer og Nørregårds så meget –»
  Munchmuseet, MM N 1722.   Brev fra Edvard Munch til Valborg Fredrikke Hammer. Datert 1896. Se s. 2
  «
  Med hjertelig hilsen til Dem, Hammer‹som›Nørregårds  … »
  Munchmuseet, MM N 1923.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
  «Jeg trodde ikke mine egne øine da jeg fik Hammers brev og så dere hadde sendt mig penger – er dere blit millionærer eller hvordan? – eller er det af eders surt fortjente penger I sender mig – Ja godt kom det til kan De tro – ingen som ikke har prøvet det vet hvor vondt det er at være uten penger i udlandet – og tusind tak skal dere ha De og {d}Deres mand»
  Munchmuseet, MM N 1928.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1r
  «Jeg sender nu 100 Kroner hvilke er at dele mellem Dig og Hammer»
  Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 1
  «Hammer med Papiret ligger tungt på min Samvittighed – Jeg havde tænkt af de tilsendte Penger at Hammer skulde have en 50 kr. – Send ham det så er { … }Du snil –»
  Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 1
  «Hammer med Papiret ligger tungt på min Samvittighed – Jeg havde tænkt af de tilsendte Penger at Hammer skulde have en 50 kr. – Send ham det så er { … }Du snil –»
  Munchmuseet, MM N 1944.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
  «går til Hammer    jeg vilde gjerne vide hvormeget jeg skylder ham –»
  Munchmuseet, MM N 2051.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fritz Michael Treschow. Datert 30.4.1937. Se bl. 1r
  ««Vår» i Nationalgalleriet som Erik Werenskiold nylig udtalte var det bedste billede i galleriet b{ … }ød jeg for 40 år siden forgjæves tilsalg for 100 kr Portrættet af min søster som Mustad nylig forærte galleriet kjøbte han af redaktionssekretær Hammer for 20,000 k Denne havde kjøbt det af mig for 60 kr «Sygt barn» forærte jeg bort da det ikke blev noget værdsat – Jeg blev budt 40,000 kr for det nylig i London.»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 263).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 13.9.1892. Se s. 2
  «Undertegnede tillader sig herved at indbyde Hr. Forretningsfører Hammer med Damer til Åbningen af min Udstilling Onsdag den 14de{O}Sept. Kl. 11-12 Tostrups GaardEgetorvet»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 466 (PN 267).   Brev fra Edvard Munch til Karl Vilhelm Hammer. Datert 25.7.1896. Se s. 2
  «{ … }Undertegnede har af redaktør Hammer modtaget ialt 200 kroner for «fru Bæckström»»