Munchmuseet, MM K 401

MM K 401, Munchmuseet. Datert 07.10.1921. Brev fra Valentin Kielland.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania 7 Okt 21.
p.t. Studenterhjemmets Hotel.    Kjære Munch


    Du er saa usikker at træffe
at jeg sender dig et lidet brev.
Det gjælder posten efter Utsond.
Uheldigvis kom jeg med min
ansøkning saa sent, at denne
menighetspetitionen for Ras-
mussen
allerede var et fak-
tum, den forelaa, ellers havde
den neppe kommet frem; thi
dens raison d’etre var jo
kun den negative, mod-
trækket mot Utne.

 

      

    Nu er imidlertid dette per-
spektiv ændret ved at jeg
i sidste øieblik har meldt
mig som ansøger.

    Jeg mener at min kvalifi-
kation til stillingen abso-
lut er de andres overlegen,
kanske med undtagelse af
Utne, som er en paalidelig
modelleur, men vistnok
en aandelig lyseslukker.
Nu mener jeg, at spørgsmaa-
let ikke er det negative læn-
gere, men hvem man med
god samvittighet kan an-
befale til stillingen, det
er et spørgsmaal overfor
kunsten ikke overfor det

 

      

negative Utne eller ikke Utne.
    Jeg forstod det saa, at du igrun-
den ligesaa gjerne tog Vigrestad
som Rasmussen, saat den ‹sidstes›
kvalifikationer ikke var væ-
sentlige for dig.

    Jeg mener, at du nu maa
staa fri i det øieblik en an-
søger melder sig senere, som
forrykker den basis, ud fra
hvilken du skrev dig paa
listen.

    Dette naturligvis under for-
udsætningen, at du anser
mig bedst kvalificeret og
da er saken vigtigere og
for alvorlig til at det kan
glide hen som det foreligger.

    Hvad jeg vil? Jo jeg vilde

 

      

om du er enig i ovenstaaende,
bede dig skrive en kort redegjø-
relse til Dagbladet, at forut-
sætningen for din underskrift
er forrykket, efterat min an-
søkning er indgaaet \og at du/ for sakens
skyld ikke med god samvittighet
kan undlate at uttale, at du
anser mig bedst kvalificeret
til stillingen.  … 

    Dette eller noget lignende.
Dette brev ser noget ubeskedent
ut, men skriver \jeg/ klart for at
precicere.

    Haaber du har det godt, hører
af Jappe, at du for tiden holder paa
med et portræt.

    Ja! Munch, hvad enten du gjør
det ene eller det andet, saa ændrer
det intet i vort venskab, det vil glæde
mig meget om du ser det som jeg, men
jeg surner ikke til, om du det ikke gjør.

    
    Venlig hilsen Kielland