Munchmuseet, MM K 405

MM K 405, Munchmuseet. Datert 07.08.19[??]. Brev fra Eva Kittelsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch!


    Har De snart bruk for
mig? Jeg vilde saa for-
færdelig gjerne ned til
Dem før sommeren
er helt slut. Her har
De min nye adr
    Eva Kittilsen
    Raadhus gaten 28 II
    Christiania 7/8.