Munchmuseet, MM K 414

MM K 414, Munchmuseet. Datert 03.11.1922. Brev fra Fr. Kreyberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
FR. KREYBERG.
Generalkonsul


    
p.t. Aasgaardstrand den 3/Novbre 1922.    Til Maleren,
Herr EDVARD MUNCH.
SKØIEN.


    Refererende til mit ærbødige av 24 Oktober, fik
jeg igaar meddelelse om at de to smaa kvartfat « ST . EMILION » var kjørt
ut til Dem. Hvis De nu vil la et eller begge fat ligge utappet, maa der
sørges for, at spunsehullet ligger paa siden saa der ingen luft kan komme
ind til vinen. Selvfølgelig er det ene rette, at la vinen tappe op og ligge
paa flasker. Det glæder mig at De tok denne vin, De vil faa megen glæde av
den. Som sidst har jeg sendt anvisning gjennem banken forat De ikke skal ha
noe bryderi med remisse.
2 kvartfat « ST . EMILION » a 210.00Kr 420.00
2 tomfat (50 francs)24.00
Spedition og kjøring16.00
Tilsammen kroner..460.00

    
    Med venhig hilsen,
    Deres ærbødige
Fr. Kreyberg.