Munchmuseet, MM K 720

MM K 720, Munchmuseet. Datert 14.10.1901. Brev fra Gerhard Munthe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Adresse: Lysaker.


14. Oct. 1901.

    Kjære Edvard Munch.


    Hvis Du pr. Omgaaende vilde
opgive mig Prisen paa Dit
Billede «Aften» (de 3 Piger paa Broen)
og ligesaa paa Dit Maaneskin
(det som hænger, eller hang, ved Siden
af), saa vilde jeg være Dig tak-
nemmelig.

    For øieblikket ved jeg hverken
Nationalgalleriets Status eller
Direktionens Stemning, men jeg
vilde gjerne foreslaa til Indkjøp
et eller andet (eller begge) af disse
Billeder.

    Jeg vilde ogsaa gjerne høre om
Du er villig til at bytte Dit
indkjøbte Vinterbillede mod Mellem-

 

      

lag. (Man kan aldrig vide hvad
En eller Anden kan finde paa –
og jeg kunde tænke mig denne
Betingelse for Indkjøb af f. Ex.
Maaneskinsbilledet.)

    Endelig maa vi da en Gang
faa vide, hvad Du forlanger for
Billedet «Skrig» eller det andet
som Du kalder «Angst».

    Kan Du ikke efter endt Ud-
stilling (eller paa ganske kort
Varsel) lade Galleriet faa disse
4 Billeder opsendt til Eftersyn.

    Samtidig som nu til Dig skriver
jeg til Galleridirektionen om
samme Emne.

    
    Din hengivne
    Gerhard Munthe.