Munchmuseet, MM K 780

MM K 780, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Fredrik Ramm, Anna Ramm.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære hr. Munch


    Det er utvivlsomt heldige dage!
Jeg går i mit hverdagsstræv og
to – tre minuter efter, er jeg
den lykkelige eier av en av Deres
herlige billeder.      Jeg er så vist
ingen kunstskjønner, men jeg elsker
billedkunst og farver. Billeder som
gir mig noget at tænke på, forklarer
mig noget jeg tidligere kun dunkelt
har anet, klargjort ved form og farver.

    Står jeg foran et billede, jeg ikke
forstår, men som umiddelbart vækker
min tanke og tro om at det bærer

 

      

et budskap til mig, forsøker jeg at
afføre mig migselv og gi’ mig kunstneren
i vold.      Så glir der fra billedet
over i min bevidsthed en forestilling,
som jeg opfatter som en delagtiggjørelse
i det som kunstneren drømte om, og
vilde lægge ind i sit billede under
fremstillingen. Er ikke sådant telepathi?
Og så farver! Fra Deres siste store
utstilling i Nationalgalleriet er der
to billeder jeg idag, når somhelst kan
trylle frem når jeg lukker øinene.

    Det er billedet av den store
kålaker med manden og den unge
pike i rødt fra Gøteborg galleriet
De har det herligste farvespil mine

 

      

drømme kan fremmane. Jeg har
nokså let for tårer, og foran de billeder
gråt jeg, av skjønhedsglæde.

    Tak tak kjære Munch! De har
glædet mig, jeg tror mere end De aner!

    
    Deres taknemmelige beundrer
Fru Anna Ramm


Oskars gt. 60.

    Oplæst og vedtaget!
Faar jeg ogsaa lov til at takke!
Delt glæde, dobbelt glæde siger
et gammelt ord og her slaar

 

      

det igjen til
    
    Deres
Fredrik Ramm.