Munchmuseet, MM K 1004

MM K 1004, Munchmuseet. Datert 27.09.1930. Brev fra Johan Ræder.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Hrr. Maleren Edvard Munch lider av en akut øiensygdom
bevirket av langvarig overanstrengelse.

    Han maa ha fuldkommen legemlig og sjælelig ro i længere
tid. Enhver forstyrrelse mundtlig, skriftlig, tele-
fonisk eller pr. telegraf bedes fuldkommen undgaat.

    

Oslo 10. Mai 1930.

    J. G. Ræder
Dr. med.
    Denne attest jeg skrev 10de Mai
gjælder fremdeles i sin fulde utstrækning.

    

Oslo 27 september 1930

    J. G. Ræder.