Munchmuseet, MM K 1006

MM K 1006, Munchmuseet. Datert 16.10.1910. Brev fra Christen Sandberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Moss den 16/10 1910.


    Maleren Edv Munch
    p.t. Moss


    Min Ven.


    Stadfæstende vor mundtlige Aftale
i dag, har du altsaa "Kubberød" paa Haanden
indtil Udgangen af denne Maaned for Kr. 16 500 +
Omkostninger. Samme Pris hvortil det er solgt til Brun af
Admiral Sparre. –

    I Kontracten kan jeg efter dit Ønske faa ind
følgende Klausul:

    «Hvis Kjøberen (Munch) saa maatte ønske, har han
inden 2 Aar fra Dato, efter at han paakostet Eien-
dommen ca 1000 Kr, Ret til at fratræde samme efter
en Kjøbesum af 15000 Kr, hvortil den forrige Eier er
forpligtet til at overtage den.»

    Det var jo saa du mente? Personlig tror jeg,
du efter at have paakostet 1000 Kr, naarsomhelst
kan sælge Kubberød med Avance, men naar
det kan berolige dig at have ovennævnte Passus
i Kontracten, er der selvfølgelig intet i veien herfor.

    Derimod tror jeg ikke, det nytter at prutte paa
Summen 16500 – Det er billig – meget billig. For en
Snes Aar tilbage gav jeg 18000 Kr for samme Eiendom
og det var anset som Venskjøb. Og siden er Eien-
domme heromkring steget betydelig i Pris. –

    Husk der er 15 Maal Have og Park og Prisene

 

      

    alene for Grunden til Byggetomter heromkring paa
Øen, er alene 1000 Kr pr Maal allermindst. Saa
det er lidet eller intet for Husene, naar du
betaler 16500 for Kubberød.

    Med en saadan Klausul, som her nævnt, spiller
det jo heller ingen Rolle for dig om du giver
lidt mer eller mindre, synes jeg.

    Hvis Du bestemmer dig for Kjøb paa disse
Betingelser, er det mest praktisk, at du
lader 15000 Kr staa i Eiendommen paa 1ste Prioritet
og betaler de 1500 Kr kontant. \Saa er den eventuelle Overdragelse let./

    Da kan du altsaa naarsomhelst tilskrive mig
inden de stipulerte 2 Aar, at du vil træde
tilbage, saa overtager den forrige Eier Obligationen,
hvis jeg \da/ ikke kan sælge Eiendommen for en høiere
Sum, hvad jeg er overbevist om at kunne.

    Men du kan da ialfald være sikker paa at
kunne realisere i en Fart, hvad jeg forstaar
er en Hovedbetingelse for dig.

    Vil du sælge Malerier for de Penge du skal
ud med, kan jeg sikkert arrangere dette
ogsaa for dig.

    Disponer idetheletaget over mig ganske som
du vil. Jeg sætter saa uhyre stor Pris paa
at faa dig i Landskabet og paa at du skal
faa det godt, at jeg ikke skal sky nogen An-
strængelse herfor.

    
    din hengivne Ven
Chr Sandberg