Munchmuseet, MM K 1023

MM K 1023, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kjære Hr Munch!
    For tiden ser
jeg mig vanskelig
istand til at sende
Dem en større sum
end kr. 200.

    Det vilde være mig
en glæde om jeg fik
lov til at legge den
sum til den forrige og
for det hele ved leilig-
hed velge «et større
billede» i stedet for
de to smaa. – men
det haster ikke.

 

      

    
    
    Med venligste
hilsener,

    Ærbødigst
Deres
Olaf Schou