Munchmuseet, MM K 1194

MM K 1194, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ingse Vibe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Chri.a.
mandag
    Munch – ikke være sinna da, fordi
jeg ikke har sendt bøkerne.
Aa ‹Heregud›, hvis De vidste
hvor daarlig samvittighed jeg har \(le væk)/
fordi jeg ikke før har gjort undskyldning,
men altsaa jeg har sat himmel
og jord i bevægelse forat faa tag
i dem, ‹Spyrr› har havt dem
hele tiden, men nu har jeg godt
haab om at faa dem tilsendt
snarest, såat jeg paa lørdag kan
ta’ dem med til Aasgaarstrand,
og er De da reist – skal jeg faa
lov til at be’ Petra kanske ta’

 

      

dem med hjem til sig?
    Ikke vær sint da Munch – hverken
for dette eller «hint» –

    tak for i sommer – (for 15de juli)
    
    I al hast (i butik, vond pen –
nul blæk)

    Deres
Ingstad