Munchmuseet, MM K 1218

MM K 1218, Munchmuseet. Datert 01.10.1894. Brev fra Karl Wefring, Kristiania Folkebank.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

er bevilget diskonteret en Obligation, stor 200.– Kr. to hundrede
– – Kroner,
udstedt af Herr Edv. Munch, maler, Chra.
og endosseret af 〃 Doctor Wefring, Løiten
Ludvig Då, Gran, Hadeland
Sceneinstruktør Hjalmar Christensen.
Chra. Theater.

    Paa Grund deraf ville vi som Endossenter ikke alene ved vore Navns Underskrift her
erkjende Endossementets Rigtighed, men derhos ved denne vor Underskrift forpligte os til at
indestaa for Laanets rigtige Betaling ved Indfrielse ikke alene at det oprindelig
udstedte Gjældsbrev, men ogsaa af de Gjældsbreve, der maatte blive udfærdigede ved Fornyelser
– enten disse ske med eller uden, Afdrag – indtil endelig lndfrielse har fundet Sted.

    Varsel efter Lovbogens 5–13–27 saavelsom Løsningsret i Tilfælde af Indførsel i
fast Gods eller Eiendom fraskrives.
Gran pr. Hadeland den 1ste october 1894
    L.D. Ludv. Daae    Bedes returneret Banken forsynet med
Deres ærede Underskrift.Underskrifternes Rigtighed attesteres.
... den ... 189 ...