Munchmuseet, MM K 1252

MM K 1252, Munchmuseet. Datert 04.09.1919. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 4/9 1919.    Kjære Munch,


    Siden vi snakket om utstilling, så vil
jeg si, at når kunstnerne selv danner
en sammenslutning for at ivareta
sine interesser og faktisk ved sin
konkurranse redder kunstnerne ut
av kunsthandlernes klør, så bør
man støtte en sån sammenslut-
ning. Tænk Dig at «Forbundet» ikke

 

      

hadde vært og Wasteson og Wang
vært enerådige?

    Jeg hadde – jeg tror for 2–3 år siden
en forespørgsel fra Holland om en
sådan ordning, hvorved kunstnerne
kunde gjøre sig uavhengig av kunst-
handlere, og jeg kunde svare dem at
det hadde vi allerede praktisert i fler
år. Tænk på denne side av saken.

    
    Venlig hilsen fra Din
Erik Werenskiold