Walfrid Wasteson

(1859–1920)
Svensk-norsk kunsthandler i Kristiania, født i Sverige. Chr. Walfrid Blomqvists nevø. Overtok som leder av Blomqvist Kunsthandel i 1884, og drev firmaet til 1930-årene.

Tilknyttet

  Les mer

  • Wikipedia.no (http://no.wikipedia.org/wiki/Blomqvist_Kunsthandel)

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 1649.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg kunde muligens holde Udstilling hos Dem af en Række store Dekorative Arbeider Ibsen, {Bjørnson}NietszheBjørnson som Folketaler – Lie som Jonas Lie og { … }hans Værke – { … }en Del Dekorative Udkast til Universitetssalen{–}: En circaDet30 store Dekorative Arbeider – Dertil kommer Portrætter af kjendte Kristianiafolk og en Række Malerier – { … }og Tegninger – Det vilde blive»
  Munchmuseet, MM N 2164.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Vil De til Bergen indpakke samtlige Billeder – og afsende til Bergen først en Sending af omtrentlig 2{0}5 Billeder – Blir jeg ikke enig med Bergens Kunstforening sender jeg blot disse – Blir jeg enig sender jeg Resten –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 754).    Brev. Datert 13.3.1909.
  « Jeg { … }overlader H‹errene›Jappe Nilss Kommentaren, Thiis og Ravensberg at hænge mine Billeder op – da jeg selv ikke kan være tilstede – Det er osså mit Ønske at ældre Billeder udstilles hvilket jeg meddelte Dem ‹under› Underhandlingerne –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 755).    Brev. Datert 12.4.1909.
  «Vil De nu indpa{g}kke samtlige Billeder – og tage nøiagtig Fortegnelse med Titler over de forskjellige Billederne de forskjellige Kasser –»

  Brev fra Walfrid Wasteson til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 425.   Brev. Datert 01.04.1909.  
  Munchmuseet, MM K 1209.   Brev. Datert 27.04.1921. 
  « Maleren Edv. Munch Ekely Skøien ved Kristiania Norwegen» 
  Munchmuseet, MM K 1383.   Brev. Datert 25.05.1895. 
  «Vedlagt følger en opsat kontrakt som jeg haaber passer Dem og vil De da hvis De intet finder at udsætte paa samme, un- derskrive den og føie til stedet hvor billeder- ne kommer fra som der til er aabent rum samt retournere den dateret omgaaende.» 
  Munchmuseet, MM K 1384.   Brev. Datert 25.05.1895. 
  «Undertegnede Maleren Edv. Munch p.t. i Berlin og W. Wasteson Indehaver af C.W. Blomqvist Kunsthandel i Chistiania er kommet overens om følgende betingelser: Jeg Edv. Munch udstiller i Wastesons lo- kale i Christiania fra 1ste til og med 31te October 95, ca. 40 – (firti) malerier, og omtrent lige mange Raderinger, Tegninger e.t.c. alt udført af Edv. Munck og ikke tidligere udstillet i Christiania. I leie for oven- nævnte billeder betaler W. Wasteson til Edv. Munch 500 kr.– (Fem hundrede kro- ner) for tiden October maaned 95, hvis Lokalet ikke er optaget af nogen anden udstilling fra 1ste Novbr. har W. Wasteson» 
  Munchmuseet, MM K 1385.   Brev. Datert 30.06.1902. 
  «Undertegnede Edvard Munch og W. Wasteson er bleven enige om at E.M. udstiller ca 3 uger i tiden Oktober-November ca.          Billeder i Olje og Radering, hvoraf mestedelen ikke tidligere har været udstillet i Christiania. Som honorar for Udstillingen betaler W.W. Kr 300.– Mulig fragt hertil deles af E.M. og W.W. i tilfælde Efterkrav paa Billederne maa dette helt udredes af E.M.» 
  Munchmuseet, MM K 1386.   Brev. Datert 23.10.1903. 
  « Maleren Hr. Edv Munch Lützowstrasse 82 Berlin» 
  Munchmuseet, MM K 1387.   Brev. Datert 23.08.1905. 
  « Maleren Hr Edv Munch Taarbæk Hotel Klampenborg pr Kjøbenhavn» 
  Munchmuseet, MM K 1388.   Brev. Datert 29.03.1909. 
  «Der er kun en Ramme, som er helt tom, 52×36. lys, men glasset er istykker, saa er der en 3 a 4 rammer med et billede i, hvor der tidligere var to. Udstillingen vil jeg holde aaben sidste dag Torsdag. 1ste April, skal da alt sendes til Bergen? Det er da fortvilet, at de bestilte Raderinger ikke kommer, jeg bliver paa denne maade, ikke færdig med noget, til de som har kjøbt flere exemplarer, mangler altid 1a 2 stykker; der er to ganger sendt Dem fortegnelse over det som mangler, engang skrev Herr Ravensberg og engang jeg; De maa endelig gjøre alvor af at det bestilte kommer, forsaavidt det er at faa?» 
  Munchmuseet, MM K 1390.   Brev. Datert 31.12.1915. 
  « Maleren Hr Edv Munch Jeløen pr Moss» 

  Walfrid Wasteson er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 106.   Brev fra Edvard Diriks. Datert 20.04.1925. Se s. 1
  «Jeg skal ikke bry Dig meget, jeg vil kun underrette Dig om, at billeder og rammer nu er færdige fra min side. Endel har jeg her og resten i Oslo. Jeg har skrevet til Wasteson for at spørge hvilken plads og datum han havde tænkt sig, men ikke faat noget svar. Jeg er desværre endnu saa skjør i benene, at jeg ikke tør vove mig paa en saa lang reise, men min kone er parat til at reise ind med billederne og yde den hjalp, som hun kan. Skal hun henvende sig til Deberitz eller hvem? Jeg vil nødig at Wasteson allene skal stelle med sakens»
  Munchmuseet, MM K 311.   Brev fra Elling Holst. Datert 27.06.1896. Se s. 2
  «Dette har jeg derfor i sin tid sendt tilbage til Hr. Waste- son, hvor det for øieblikket befinder sig. For imidlertid at sikre Dem mod ulykkes- tilfælde, har jeg for min regning (men i Deres navn og uden udgift for Dem) \brand/forsikret billedet dersteds – for et aar.»
  Munchmuseet, MM K 746.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1909. Se s. 2
  «Jeg kunde desværre ikke telefonere til dig igåreftermiddag,som du bad mig om; jeg eied ikke en øre og kredit får jeg vel neppe på tele- grafstationen. Men jeg kan vel af og til træffe dig i hørerøret hos Wasteson, håber jeg. Udstillingen har, som jeg profeterte, været en eneste strålende succes. Lokalet er sort af mennesker hele dagen; og salget er jo gået strygende. Send nu fluxens op de nye tryk, som bliver bestilte. På søndag slutter udstillingen; mandag formiddag hænger Thiis og jeg op malerierne. Det gjelder altså, at du sender titler og priser straks. Wasteson, som til at begynde med var nokså sur, er nu et eneste smil hele dagen. Resultatet overgår vistnok hans dristigste forventninger. Næste gang kan du skrue fordringerne i veiret. Jeg håber, du har det godt og bedre for hver ny dag. Snart kan du vel tænke på at spile vingerne, gamle ørn.»
  Munchmuseet, MM K 747.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 25.11.1908. Se s. 2
  «Så er det da langt om længe i orden. Med dit tele- gram i hånden har jeg idag på dine vegne sluttet overens- komst med Wasteson på de betingelser, jeg før har nævnt. Hvis du vil have skriftlig kontrakt, beder han dig om at skrive til ham, så skal han sende dig den. Han er ikke let at have med at gjøre den gode Wasteson; han er sta som en stabbestein, og de betingelser, som han omsider gik ind på, måtte jeg fravriste ham tomme for tomme. – Her er almin- delig glæde over, at du igjen udstiller herhjemme – Gidder du, så skriv lidt til mig afogtil. Og god bedring.»
  Munchmuseet, MM K 749.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 31.03.1909. Se s. 2
  «Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse; den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud- stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor- mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle. Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så mange års udlændighed.»
  Munchmuseet, MM K 754.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 08.03.1909. Se s. 1
  «Så er da udstillingen åbnet. Og succesen er stor og uomtvistelig. Hvor jeg kommer hen, taler man om den; du er for tiden dagensmand her- hjemme. Og jeg håber, at salget vil komme til at stå i forhold til begeistringen. Hidtil er der vel med galleriets indkjøb solgt for en ca. Kr. 1000; ja, du har vel allerede fået specificert opgave over salget fra Wasteson – jeg bad ham nemlig om daglig at holde dig à jour, og det loved han mig.»
  Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 2
  «Akkurat det samme gjorde han ifjor ligeover- for mig. Han indfandt sig først, da alt var færdig. Men da var det atter ham, som havde gjort det hele. Jeg har lyst til at sende dig vidnesbyrd fra Wasteson og fra de arbeidsfolk vi har havt iår om hvad hr. Ravensberg har gjort ved de to leiligheder og hvad vi andre har gjort.»
  Munchmuseet, MM K 817.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 20.04.1909. Se s. 1
  «Jeg sender dig vedlagt regnskap fra Wasteson, samt en anvisning paa kr. 6793,30 paa Den danske Landmandsbank, hypothek og vexelbank i Kjøbenhavn.»
  Munchmuseet, MM K 913.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 30.03.1909. Se s. 2
  «Thiis, som fører en stor Campagne mod C.K., som er ude i verdens gang idag, bad mig at maatte offentliggjøre i avisen at stjernehimmel ogsaa var solgt, hvilket jeg har indvilget ved at fæste rød lap derpaa, saa mit anmodningen i mit brev bortfalder, vi er omgiven af misundelige fiender heroppe, saa det er bedst at være fuldt corekte i vor optræden. Det er jo kjedelig al den provision som gaar til Wasteson, men hermed er intet at gjøre.»
  Munchmuseet, MM K 917.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 23.12.1909. Se s. 2
  «Gik efterat have telefoneret med Dig til Wasteson og fortalte ham at det ikke blev af nogen udstilling denne gang. Du havde da alt i telefonen underrettet ham. Saa den sag er iorden. Gik saa til Hr Lenschow og besaa med ham Dioramalocalet, han er meget elskværdig og gav mig localet saa at sige paa haanden til over jul, men han fraraadede os at starte udstillingen i midten af februar »thi det er da saa koldt at Dere faar ikke folk til at komme. Som sagt, tænk Du paa hvad vi skal gjøre om vi skulde vente en halv maaneds tid, nu kan vi jo tale derom i julen, hr Lenschow har som sagt lovet at vi skal faa localet \5 uger kr. 200/ paa den tid Du har sagt, men af velvilje vil han tilraade os et lidt senere tids punkt. Jeg undersøgte ovnsforholdene det er desværre kun en ovn. om aftenen kan vi faa elektrisk lys. Vil Du personlig tale med Hr L. er adressen Actieselskabet LenschowKarl Johansgd. 41. Jeg kommer\reiser/ altsaa 27 eller 28de herfra»
  Munchmuseet, MM K 1235.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 26.07.1906. Se s. 1
  «Alle papirer skal være sendt Dig, men Wasteson har fåt ordre til at sende påny. Ja anmeld alle billeder; nåre Vi har her tat ud:»
  Munchmuseet, MM K 1252.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.09.1919. Se s. 2
  «hadde vært og Wasteson og Wang vært enerådige?»
  Munchmuseet, MM K 1384.   Brev fra C. W. Blomqvist, Walfrid WastesonC. W. Blomqvist. Datert 25.05.1895. Se s. 1
  «Undertegnede Maleren Edv. Munch p.t. i Berlin og W. Wasteson Indehaver af C.W. Blomqvist Kunsthandel i Chistiania er kommet overens om følgende betingelser: Jeg Edv. Munch udstiller i Wastesons lo- kale i Christiania fra 1ste til og med 31te October 95, ca. 40 – (firti) malerier, og omtrent lige mange Raderinger, Tegninger e.t.c. alt udført af Edv. Munck og ikke tidligere udstillet i Christiania. I leie for oven- nævnte billeder betaler W. Wasteson til Edv. Munch 500 kr.– (Fem hundrede kro- ner) for tiden October maaned 95, hvis Lokalet ikke er optaget af nogen anden udstilling fra 1ste Novbr. har W. Wasteson»
  Munchmuseet, MM K 1385.   Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 30.06.1902. Se s. 1
  «Undertegnede Edvard Munch og W. Wasteson er bleven enige om at E.M. udstiller ca 3 uger i tiden Oktober-November ca.          Billeder i Olje og Radering, hvoraf mestedelen ikke tidligere har været udstillet i Christiania. Som honorar for Udstillingen betaler W.W. Kr 300.– Mulig fragt hertil deles af E.M. og W.W. i tilfælde Efterkrav paa Billederne maa dette helt udredes af E.M.»
  Munchmuseet, MM K 1445.   Brev fra Harald Brun, Nasjonalgalleriet. Datert 16.03.1909. Se s. 1
  «Wasteson fortalte De havde bedt mig se paa Deres billede «Dagen derpaa», for muligens trængte det restaurering.»
  Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 1
  «At De har travelt nu, kan jeg forstaa, og at det denne Gang ikke er Hr. Wasteson, der skal have Glæden af Deres Besøg, havde jeg jo ogsaa nok tænkt mig,»
  Munchmuseet, MM K 4141.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm. Datert 16.10.1916. Se s. 1
  «Tack för ditt bref i dag. Me- ningen med mitt kortbref var endast att fråga dig, om du ville vara hygglig och låta mig få vänta med betalningen af de återstående 3.000 Kronorna till den norska utställningen i vår? Jag hade nemligen lofvat Vasteson att betala dessa innan årets slut, men måste då taga af mina egna pengar, då museet i närvarande stund inte har ett öre som kan användas för annat än svensk konst. Till den norska utställningen skola vi däremot ha pengar. Men jag vill inte»
  Munchmuseet, MM K 5332.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 01.06.1922. Se s. 4
  «til.      det var sagen. Og han skulde ikke senere sætte sig imod udlaan. Jeg confererede med J. B. Stang, Wasteson og flere, de maa altid assurere All risk naar de laaner billeder, dette blev gjort for Monet udstillingens billeder, men de norske selskaber var for dyre, saa Stang brugte et dansk selskab.»
  Munchmuseet, MM K 5426.   Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 17.04.1917. Se s. 1
  «»
  Munchmuseet, MM K 5692.   Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 14.04.1917. Se s. 1
  «»
  Munchmuseet, MM N 1610.   Brev fra Edvard Munch til Laura Munch. Datert 15.10.1915. Se bl. 1r
  «Har så meget at gjøre at jeg ikke har faaet Tid til at besøge Dig – Vil Du se paa det Billede som jeg tænkte Du skulde væve efter kan Du gaa ned til Blomquists Udstilling og bede Vasteson vise Dig det –»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
  «Thiis var jo den aften meget ivri men han havde rigtignok en del i hode – Imidlertid er det jo bedst at minde ham om det og det gjør nok VastesonDeberitz lovet at hjælpe og { … }Du må skrive til ham eller gjennem Vasteson få ordnet    han skrev op noen folk som vi håbet vilde kjøbe – Vasteson kan jo få tak i ham – men bedst er det Du skriver»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
  «Thiis var jo den aften meget ivri men han havde rigtignok en del i hode – Imidlertid er det jo bedst at minde ham om det og det gjør nok VastesonDeberitz lovet at hjælpe og { … }Du må skrive til ham eller gjennem Vasteson få ordnet    han skrev op noen folk som vi håbet vilde kjøbe – Vasteson kan jo få tak i ham – men bedst er det Du skriver»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
  «Jeg ringte til Vasteson og han sa at Du vilde udstille nu –»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
  «Jeg syns det var det det bedste at Du sendte bare en en liten samling – med mindre billeder – Du kan jo senere ha en større – Det må jo Vasteson alt kunne greie»
  Munchmuseet, MM N 2801.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903. Se s. 3
  «Hvis Du er indom Wasteson be ham sende mig h …  snarest Afregningen (Jeg vil nødig han skal lade den gå op i gammelt Regnskab)»
  Munchmuseet, MM N 2805.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904. Se s. 1
  «Vasteson skylder mig 100 Kr og herved kan Du hæve hva Du har udlagt –»
  Munchmuseet, MM N 2805.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904. Se s. 1
  «Sig at Vasteson må sende Resten af Pengene senere når jeg skriver.»
  Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 4
  «nu klart for alle hvilken gemen Historie diss lavet op forat tjene Penger – Pigen har havt Raad til at give 20,000 Kr ud forat få mig arme Djævel ødelagt – Jeg skriver nu en stor Bog over det hele – Pakket har så ond Samvittighe‹d› at de ikke tør røre en Finger – hvis de ikke simpelthen betale Folk forat myrde mig – Husk på så er Du snil at spørge hos Vasteson – angående»
  Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909. Se bl. 3r
  «Hør her – { … }Skal jeg få Or rigtig Greie på hva jeg skal sende – må en Vasteson sende en fuld- stændig Fortegnelse over samtlige solgte Gravurer {og samtlige}og alt hva endnu forlanges efter mine sidste SendingerJeg har sendt en Sending med 16 Gravurer og en med 2 Gravurer»
  Munchmuseet, MM N 2867.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 22.3.1909. Se bl. 2v
  «Jeg har med til Vasteson sendt et Tryk af Jappe til Dig – Kys sendes senere»
  Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se s. 3
  «– Jeg ærgrer mig over at så meget herligt Krigsudbytte gik til Vasteson – men hva mener Du om atter at et Hovedslag føres p mod Vikværingerne til Høsten – { … }Burde ikke ‹nu›fuldstændi de{nn}tte ‹Råde› for så mange – fiendtlige Flokker knuse{ … }s – Jeg har ennu en stor Hær at opstille – det er»
  Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se s. 4
  «– Hva mener Du herom – så snød vi Vasteson for Sold –»
  Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 1
  «Har Du fåt Madonna og Kys som jeg sendte til Vasteson med Sager til Kajanus»
  Munchmuseet, MM N 2873.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.4.1909. Se s. 2
  «Vil Du passe på at { … }Kajanus får de til Vasteson sendte Gravurer det var Selvportræt, Wampyr og en til jeg husker ikke hvad –»
  Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 3
  «om at jeg aldrig hav{ … }de solgt ham billeder på de vilkaar – og jeg ved ialfald selv at jeg gjennem Vasteson forlangte ret til udlaan hva jeg altid forlanger – Jeg har forstået det slig han osså har trukket tilbake sit løfte om udlån af et – (Piken) da dette billede ikke er omtalt i ‹fortegnelsen› –»
  Munchmuseet, MM N 2930.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Muligt Tivoli‹!› Mød Kl. 6 ½ Vasteson – Hvis ikke telefoner imorgen hjem Kl. 11»
  Munchmuseet, MM N 3091.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 19.12.1909. Se s. 2
  «Du kunde purre på Vasteson – – men han må betale en 1{0}500 Kroner da det jo blir opsigtsvækkende –»
  Munchmuseet, MM T 198.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 42r
  «〃      600 kr Vasteson»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 711).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.11.1908. Se s. 1
  «Vil du spørge Vasteson om han er villig til at betale mig 600 kr for en Udstilling – eller rettere 2 Udstillinger for jeg må da udstille i 2 Afdelinger – {Jeg}Kunstforeningen arangerer her en stor Udstilling af mig – desværre mangler mange *)ordet Kamp i den Betydning begynner at kjede mig forresten»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 711).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.11.1908. Se s. 1
  «Jeg havde tænkt at holde Udstillingen hos Vasteson i { … }5 Uger – med to Ophængninger»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 719).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 18.2.1909. Se s. 2
  «Fondvæg – der jo er den bedste – dog osså { … }de første 14 Dage benyttes til Malerier – og altså Gravurer på Langvæggene? – Gravurerne har jeg fordetmeste sendt indrammede – Men en Del sendes også uindrammet – Disse må Vasteson se at få lånt Rammer til ifald han ikke selv har til Lån –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 722).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.3.1909. Se s. 1
  « Jeg sender indlagte brev til Vasteson – – Efter Kontrakten har jeg blot forpligtet mig til at udstille den Udstilling jeg havde i Kjøbenhavn – Der var blot 35 Malerier hvoraf høiest 5 var nye – Muligt Han har vel indbildet sig jeg havde udstillet alt det nye der men Kontrakt er Kontrakt og det er et Pus som mod en slig ækel Fyr bør kunne»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 722).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.3.1909. Se s. 1
  «Jeg er spændt på Badebilledet jeg har sendt til Vasteson en liden Tegning af hvordan { … }det ønsker tænkes gjort fordi – (Takket være den lille fede Dybwad blir det ufærdi) Tegningen bør ophænges ved Siden –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 2
  «Vasteson er en frygtet mand – Hvor har jeg ikke ærgret mig over ham – { … }Det er jo slige Mennesker jeg  …  osså frygter at træffe i Norge – I Breve til mig sier han – «Nu får De huske på det – og det» – Det at bede høfli forstår han ikke – Det går jo omtrent for 600 Kr i Omkostninger til Udstillingen –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 3
  «Du skulde feste lidt – og telegraferte til Vasteson at Du skulde have 50 Kr – { … }Det skulde jo glæde mig om Du vilde feste med Ravensberg Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg ikke om I liker hverandre – Det er nu med Nørregaard de jeg regner for mine bedste Venner – Det skulde være morsomt at tale med eder igjen – Telefoner altså hva du gjør –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 729).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 1
  «Vil Du forklare Vasteson indlagte Brev Du forstår Meningen – i Tilfælde {u}Ugreie i Bergen får Bergen blot 25 Billeder – Bergen- sere er nogle væmmelie Sildehoder –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 746).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 19.11.1908. Se s. 2
  «I Hast; Tak for Bryderiet med Vasteson – Det kunde kanske gå an i Marts    Du kan { … }si at jeg har en hel nye { … }Malerier og Gravurer – Jeg vilde da ta to Ophængninger – Der er jo så længe siden sidste Udstilling at osså enkelte gamle Billeder kan medtages –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 746).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 19.11.1908. Se s. 2
  «Der er Billede fra Warnemünde og Thyringen – Portrætter og annet – Vasteson måtte jo betale en Gang Fragt (ikke tilbage –) Fragten blir jo ikke forskrækkeli –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 747).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.11.1908. Se s. 2
  « Jeg modtar Vastesons Tilbud og ber ham skrive Kontrakten – { … }Udelukkende Glæde blir det ikke jeg får – Billederne er nokså vilde – Men jeg bør vel udstille hjemme – og Penger trænger jeg nu kan Du skjønne – Havde jeg ikke alle disse År { … }måttet skjøtte min Helse vilde jeg nu været rig – Nu har jeg måttet afse Bestillinger – ‹ogBilled Tusind Tak for Møien med dette og jeg trykker Din Hånd cher ‹{K}C›amerad. – Goldstein hilser – Hils Bohemhøvdingen fra mig –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.3.1909. Se s. 2
  « Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.3.1909. Se s. 2
  « Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 749).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.3.1909. Se s. 2
  « Tak for Brevet – I Hast – Jeg sender nu Badebilledet og nogle Ting til – { … }Vil Du lægge Mærke til at Badebilledet egentlig tilhører et et stort dekorativt Billede – Dette er Midtbilledet med «Manddommen» – Der kommer på hver {s}Side – yngre og ældre Gruppefigurer – Medsendt har jeg en ung Mand – Denne bør skaffes en lignende Ramme som den til det store Billede medsendte – De øvrige Billleder bør skaffes i Hast ganske billige primitive smale Listrammer – uden Snirkler – Vil Du indstændig pålægge { … }Vasteson at han passer på at de forskjelige Sendinger Malerier bliver holdt for sig selv og at de samme Billeder kommer i de samme Kasser { … }efter Udstillingen det er vigtigt for Ordenens Skyld – Har Du seet den Samling Kritiker jeg har sendt Nørregaard – og bedt ham give { … }VastesonD …  Disse må jeg have igjen – og pålæg Vasteson at han ikke mister dem –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 750).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 9.3.1909. Se s. 2
  «Vasteson vil have et nyt Exemplar af Lithografiet Stjerneskin – – Er det ik Snelandskabet? Beskriv det for mig – Er det sikkert Træsnit – Ligeledes Damehoved: Beskriv det –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925. Se s. 1
  «Jeg talte med Vasteson som alt gik godt – Er det mig muli skal jeg gå ned senere, men Deberitz greier det nok»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 910).   Brev fra Edvard Munch til Fridtjof Nansen. Datert 1903. Se s. 2
  «Jeg må gjøre alt forat undgå en Auktion – Jeg får håbe på en Udstilling jeg skal have i October hos Vasteson eller på Vinteren i Berlin –»