Munchmuseet, MM K 1316

MM K 1316, Munchmuseet. Datert 08.10.1938. Brev fra Juull Møller, Johan Grundt Tanum.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
JOHAN GRUNDT TANUM
TIDLIGERE ASCHEHOUGS BOGHANDEL


    
Oslo, den 8. oktober 1938


Karl Johansgate 43.
    Maleren herr Edvard Munch,
    Ekely,
    Jarlsbergvn.10,
    Skøyen.


    Efter å ha lett endel rundt i arkivar Nygård Nilssens
bok «Moderne Norsk Veggmaler» fant jeg på side 53 under
en omtale av billedene ved Bergens Børs følgende setninger:
«Valget av teknikk blev derimot begrenset, hvad der
også var meget fornuftig. Ved Aula-konkurransen
var også kunstnerne stillet helt fritt. Munch hadde er-
klært sig villig til å utføre billedene al fresco,
men det endte desverre med at de blev malt på lerret,
prima lerret og førsteklassers farver, men i en lett,
akvarell-lignende teknikk, som nok byr på mange male-
riske fortrin, men som teknisk sett er mindre heldig,
da lerretet i tidens løp vil mørkne der hvor det ikke
er helt dekket. Det har da også allerede nu vært nødven-
dig å restaurere dem.»
    Det har vært meg en glede å kunne gjøre Dem denne lille
tjeneste.

    
    Deres ærbødige
pr. pr. Johan Grundt Tanum
Tidligere Aschehougs boghandel

T. Juul Møller