Munchmuseet, MM K 1381

MM K 1381, Munchmuseet. Datert [??].[??].1912. Brev fra Ola Geelmuyden, Bildende Kunstneres Styre.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
FRA
BILDENDE KUNSTNERES STYRE


    Idet man tilstiller Dem reglement for kunstutstillingen i Brighton
der aapnes lørdag den 1ste mars 1913, skal man tilføie, at anmeldelse og
indlevering av arbeiderne samt indsendelse av stemmeseddel paa jury finder
sted 23de januar til og med 31te januar 1913 (mellem kl. 10 form. og
5 efterm.) i Kunstforeningen St. Olafs plads 5, Kristiania.

    Arbeider, der indsendes pr. jernbane eller dampskib, sendes under adresse:
    Brighton Kunstutstilling, adr. Olaf I. Aas’ speditionsforretning, Kristiania

    

Kristiania i december 1912.

    Christian Krohg. Halfdan Strøm.
Formand      Viceformand
Hans Ødegaard. Marie Tannæs. W. Wetlesen.
Jo Visdal. G. Utsond.
Ola Geelmuyden.

 

      
[Red.: Reglement for utstilling.]

      
[Red.: Reglement for utstilling.]