Munchmuseet, MM K 1435

MM K 1435, Munchmuseet. Datert 10.12.1910. Brev fra Lars Jorde, Kunstnerforbundet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hospitset Rosenkrantzgd. Kristiania
10 Decber-10    Kjære Hr Edv. Munch
Kragerø


    Her sættes fortiden igang
dannelsen af et aktieselskab,
bestaaende af Kunstnere og Kunst
interesserede pengemænd, hvis formaal
er at holde et godt lokale hvor
der til standighed kan findes et
lager af indtil 20 billeder af hver
aktietegnende maler. Et stort vakkert
lokale (butik) er allerede leiet i
Rosenkranzgd nær Boulevard.
Hver actie lyder paa Kr 100.00. Der
trengs ikke mer end ca Kr 6000.-
i drifteskapital første aar. Der blir
arangeret ugentlige udstillinger
mod entre af 25 øre. Og før jul
arangeres en juleudstilling. Alt
som hedder auktionsmalere ude
lukkes og der er underhaanden skeet
henvendelse til kun ca 40 malere
Denne kunsthandel skal kun beskjæftige

    Vil De svare pr omgaaende er jeg selvfølgelig
taknemlig.

 

      

seg med salg af virkelig kunst og
fortjenesten tilfalder kunstnerne uden
mellemmænd. De fleste kunsthandlere
ser vi jo blir rige. – De kan faa
love tilstillet o.s.v. Vil De med deres
navn støtte foretagendet ved at ind-
sende billeder. Principet er egentlig
fransk, i lighed med Bernheims salon
hvor man til stadighed kan finde
lagre af mere fremstaaende kunstneres
arbeider – Dermed forskaanes kjøbere for den
generthed som kan komme tilstæde ved
at henvende seg direkte paa kunstnerenes
atelierer. – 15% svares til forretningen
i tilfælde salg. 25 øres entre, og kr
2 ½ partantbilleter. Mange erfarne for-
retningsmænd har udtalt sig begeistret
om ideen – Paa separatudstillinger har
vedkommende kunstner fullt here\r/e
dømme over lokalet. Jeg fik i opdrag
at spørge Dem, hvad jeg her altsaa i al
almindelighed gjør. Bestyrelsen be-
staar indtil generalforsamling sammen-
kaldes af Herrene Thorvald Erichsen, H. Sørensen
Ødegaard og W. Wetlesen. Den sidste er egentlig
planens ophav. –
  Med venlig hilsen
    Deres ærbødige Lars Jorde

    Alle retninger tænkes representeret. Fra Werenskiold og ‹indom› mange
stæder til de yngste