Munchmuseet, MM K 1595

MM K 1595, Munchmuseet. Datert 17.03.1898. Brev fra Johan Rohde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
17. III. 98. Nyhavn. 22.    Kjære Munch!
 Har endnu ikke modta-
get den Sending Gravurer, som De
lovede at sende fra Berlin.

    Send Dem endelig strax efter Modta-
gelsen af disse Linjer – med Posten
og lad mig med to ord omgaaende vide
Besked.

    
    venlig Hilsen Paa Gjensyn her til
Sommer
 Deres Johan Rohde


    Adr. Nyhavn 22
    Kjøbenhavn