Munchmuseet, MM K 1735

MM K 1735, Munchmuseet. Datert 06.04.1912. Brev fra Signe Thiel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Blockhusudden 6.4.1912.    Käre Herr Munch!


    Ernest, som är bortrest
öfver påsken, bad mig
före sin afresa, att skrifva,
och fråga Er hvart han
skall sända taflan? Ni
har nämligen i intet af
brefven omnämnt till
hvilken utställning och
under hvilken adress
taflan bör sändas.

    Jag mins Er ofta och
har gladt mig mycket
åt alla goda under-
rättelser om Er. Det
skulle vara bra kärt
att få se Er hos oss

 

      

någon gång – Ni hör ju
till dem som man inte
glömmer och som man
håller af äfven om
tid och afstånd skiljer.

    Tage, vår lilla gosse,
är nu 2½ år, kvick, liflig
och klok, men fin och
späd. Han är det bästa
och käraste vi ha.

    Vi resa till Öland i
maj, till Borgholm en
lugn och ljuflig liten ort
där vi köpt oss en liten
stuga. Vi dröja där
länge – kanske ända till
november.

    
    Mina bästa, vackraste
hälsningar!

    I all hast
Er Signe Thiel.