Munchmuseet, MM K 3607

MM K 3607, Munchmuseet. Datert 11.08.1917. Brev fra Christen Smith.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kgl. Norwegisches
Generalkonsulat

Berlin


    
BERLIN, den 11. august 1917.


    Herr Edvard Munch,
    Ekely.
    Sköien pr.Kristiania


    Gjennem legationen har jeg mottat 2 venlige
skrivelser fra Dem av 28.f.m. og en følgende uten datum.

    Jeg har straks besøkt Lassally i Ritterstr.26,
hvor 2 ældre indehavere av firmaet efter nogen forhandlinger
akcepterte Deres forslag, hvorefter jeg telegraferte:

    «Lassally gewillt nächste Woche genannte 5 Steine 600 Mark
verkaufen Abschleifung übriger Steine 200 Mark vornehmen
Sollen die 5 Steine gegen Bruch und Kriegsschaden versichert
werden und zu welchem Betrag? Bitte Drahtantwort.»

    Firmaet vil nu overdra forsendelsen til en
speditør og stenene vil, omhyggelig indpakket, bli sendt Dem,
saa snart Deres instruks angaaende forsikring og utførselsstil-
latelse fra de tyske myndigheter, som nu er nødvendig, foreligger.

    Herrerne vilde gjerne foreta avslipningen av
alle Deres stene paa den maate, at der i mit eller konsulat-
sekretærens nærvær blir indslepet et kors, som gjør dem ubrukelig,

 

      

for derpaa siden at foreta den langsomme fuldstændige avslipning.
    Derimot kan de ikke levere et avtryk av stenene
med det nævnte kors, da dette under de nuværende vanskelige og
dyre arbeidsforhold vilde bli for omstændelig og kostbart.

    Forhaabentlig vil det være tilstrækkelig,
naar tilintetgjørelsen finder sted paa nævnte maate, særlig
da man i dette firma har med tillidsfolk at gjøre.

    Jeg tillater mig at avvente Deres nærmere
ærede besked, og staar med fornøielse til tjeneste fremdeles,
om det behøves.

    
    Ærbødigst

    C Smith