Munchmuseet, MM K 4062

MM K 4062, Munchmuseet. Datert 28.01.1893. Brev fra Kunsthandel V. Kleis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Hr.
Kunstmaler Edv. Munck!


    Jeg er her i Færd med at rømme
Lokalet til at modtage Deres Billeder,
men det kan maaske være vanskelig
nok med at faa dem hertil, da al
Skibsfart for det første er ophørt.
Vi ville imidlertid haabe, at denne
Frost snart skal faa en Ende; det
har i de sidste Dage været lidt
mildere Vejr.

    Angaaende det De skriver om et
illustreret Katalog, da vil jeg spørge,
om De \har/ haft en saadan de andre

 

      

Steder, hvor De har haft udstillet, og
i saa Tilfælde det kunde gøres meget
billig, saafremt De skulde have Zinck-
ætsninger eller graverede Plader saa
at der ikke blev nogen videre Fordyrelse
af Katalogen, thi naar der skal kom-
me noget Udbytte ud af det, maa det
fremfor alt være billigt. Vi have uheldig-
vis i denne Vinter haft en saa enorm
Kulde, som ikke i Mands Minde.
Dette har bevirket, at hele Interessen
udelukkende constrierer sig om al den
Fattigdom, der derved er opstaaet, saa
der vrimler af Basarer og andre velgø-
rende Anstalter. Alt gaar kun ud
paa at lindre den store Nød, der er
blandt den fattige Befolkning.

    Det er overordentlig heldigt, at Udstillingen
ikke har været i Januar Maaned,
hvor der gennemsnitlig daglig har

 

      

frosset en 12-14 Grader, men som sagt
nu haaber jeg, det skal være forbi, da
vi nu har faaet Tøvejr, og saa snart
Skibsfarten begynder, bliver der vel ogsaa
lidt Liv i Tingene. Vilde De ikke være
saa god, at sende mig en af de Kataloger,
De har benyttet de andre Steder. Tillige
vil jeg forespørge, hvorledes det skal
forholde sig med Katalogerne. For
det første om Katalog er nødvendig eller
der skal hjælpes med paaheftede Sedler.
Dernæst i Tilfælde af Katalog, om denne
da skal være for min Regning, eller om
vi skal dele Indtægt og Udgift. Jeg
har været hos en Skibsmægler i Dag
for at høre ad hvilken Vej Tingene
skulde komme. Han gav mig med-
følgende Seddel. Saafremt De vilde
henvende Dem der, vilde De blive

 

      

hurtigst og billigst besørget. Er det,
De sender Billederne over Hamburg,
hvor Havnen er tillagt, vil det vare
meget længere, inden de komme
hertil.

    

 …  28/1.93.
       Med høiagtelse
Val Kleis