Munchmuseet, MM K 4063

MM K 4063, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Valdemar Kleis, Kunsthandel V. Kleis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Udkast over 1 Kontrakt mellem

    Hr. Kunsthndlr V. Kleis og Hr. Kunstm. E. Munck

    Imellem Kunsthndlr. V. Kleis paa den
Side og med Undertegnede Kunstmaler
Edw. Munck paa den anden Side er
indgaaet følgende Overenskomst om Afhol-
delse af en offentlig Udstilling af Hr.
Edward Muncks Kunstarbejder i Foraa-
ret 1893.
    Jeg, V. Kleis stiller mit i Ejendommen,
Vesterbrogade 58 indrettede Udstillings-
lokale til Medundertegnedes Edward
Munck’s Raadighed til Afholdelse af
en Kunstudstilling, som vil blive af-
holdt i Begyndelsen af Februar 1893
til Midten af Marts Maaned samme
Aar paa følgende Konditioner:

 

      

    Entréen \til Udst./ fastsættes til 35 Ør. pro
Persona. En Nedsættelse eller Forhøjelse
kan kun skje efter fælles Overenskomst.
Frikort tilstilles de forskjellige Dag- og
Uge Blade, Udstillerne paa Charlottenborg,
Kunstforeningen, Galleribestyrelsen samt
25 Frikort til Hr. Kleis’s Dispotion.
Ligeledes erholder Hr. Edward Munck
25 Kort til Egen Dispotion.
    Det paahviler Medundertegnede Kleis
uopholdelig at tegne Assurance af de
til Udstillingen indleverede Billeder,
og for egen Regning at udrede Præmie
af den tegnede Assurance.
    Alle med Billederne følgende
Udgifter som Ophængning, Lokalernes
Rengøring, Kassererskens Lønning

 

      

samt øvrige Folkehold, Billetter, Plakater,
Skilte tilligemed Fattigskatten og øvrige
udgifter bæres af Hr. Kleis. Derimod paa-
hviler Udgifterne til Avertering og Trans-
porten hertil Byen begge Parter, saa at
udgifterne deles lige, dog maa Udgifterne
(deles lige) til Avertering ikke overstige
250 Kr. og Fragten 70 Kr.
    For Indtægten af Udstillingen erlægger
Medundertegnede Kleis Hr. Munck
ergentlig Regnskab, hvilket for den forløbte
Uge senet skal være aflagt den næst
paafølgende Tirsdag.
    Den efter de aflagte (Regnskaber)
Opgørelser fremlagte Regnskaber

 

      

bliver at dele i 2 ligestore Parter
hvor af den ene tilfalder Hr. V. Kleis,
den andre Hr. Edward Munck
som Deres andel i Udbyttet af det
fælles Foretagende efter at de foran-
hævede Udgidter ere fradragne.


    Dette er et Udkast til en Kontrakt.