Munchmuseet, MM K 4092

MM K 4092, Munchmuseet. Datert 08.01.1912. Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
GÖTEBORGS
KONSTFÖRENING


    
den 8 jan. 1912    Konstnären
Herr Edv. Munch
Hotel Viktoria
Kristiania


    Härmed kan jag nu meddela, att
enligt Eder önskan resten af gravyrer
och träsnitt, tillsammans
6 st mycket stora,
81 〃 mellanstora och
111 〃 smärre
198 st. afsändts till Joels konst-
salong
i Stockholm.

    Herr Hjalmar Wijk har nu be-
talt, för 12 st. gravyrer ō träsnitt af diver-
se storlekar, 1000 kronor, som efter afdrag
af 10% provision, insändts till Kristiania
Sparebank
för Eder räkning.

    Nu återstår blott uppgörelse för
Musei inköpta gravyrer, hvilken skall
ordnas, så snart de båda nybeställda
»Gammel fisker« och »benrangel och två
kvinnor« hit ankommit.

    
    Med utmärkt högaktning
Carl Lagerberg