Salong Joël

Galleri. Stockholm, Sverige (Hamnagatan 16, Kungsträdgården).

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Salong Joël til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 7 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4131.   Brev. Datert 27.01.1913 . «Åberopande min aktningsfulla skrifvelse af 25 dennes har jag nu mycket noga genomgått de från Göte- borg mottagna konstbladen och jämnfört dem med af Eder mottagna fotografier och förteckningen, hvilken senare upptager 145 No utom serierna »Alfa og Omega« samt »Dyr og Mennesker«.» 
Munchmuseet, MM K 4132.   Brev. Datert 11.04.1913 . «Mottaget Edert brefkort af 8 dennes jämte följande grafiska blad:» 
Munchmuseet, MM K 4133.   Brev. Datert 12.08.1913 . «Tack för Edert besök. Var härnere från kl. ½ 8 och väntade på Eder men då Ni icke hördes af antog jag att Ni icke reste samma dag.» 
Munchmuseet, MM K 4134.   Brev. Datert 08.08.1913 . «Emellan undertecknade är denna dag följande öfverenskommelse träffad angående en utställning af mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad 1913.» 
Munchmuseet, MM K 4135.   Brev. Datert 01.09.1913 . «Edvard Munch har äran genom undertecknad inbjuda till besök å sin Utställning af målningar i Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 Måndagen den 1 September 1913 kl 11 fm–5 e.m.» 
Munchmuseet, MM K 4136.   Brev. Datert 08.08.1913 . «Emellan undertecknade är denna dag följande öfverens kommelse träffad angående en utställning af mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad 1913.» 
Munchmuseet, MM K 5743.   Brev. Datert 14.05.1914 . «Tack för  …  brefkortet af 12 des som jag mottog idag vid min ankomst till Stockholm, och skyndar nu härmed sända Eder likvid – som samtidigt här- med följer i postanvisning – med Kronor Nittio för den af Direktör T. Laurin köpta Litografien »Lejon« kr. 100;– samt för 4 illustr. Kataloger à 5 kr 〃 20;– Kronor 120; 〃 Afgår 25% provision 〃 30;– Netto Kronor 90;– och utbeder mig Edert erkännande öfver mottagandet.» 

Salong Joël er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4092.   Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening.
«Härmed kan jag nu meddela, att enligt Eder önskan resten af gravyrer och träsnitt, tillsammans 6 st mycket stora, 81 〃 mellanstora och 111 〃 smärre 198 st. afsändts till Joels konst- salong i Stockholm.»
Gøteborg Universitetsbibliotek, PN 1350.   Brev fra Edvard Munch til Göteborgs Konstmuseum. Datert 1912–1913 . Se s. 1
«De øvrige Gravurer bedes sendt til Joels Kunstsalon Stockholm – og beder jeg Dem godhedsfuldt meddele mig Antallet af disse –»