Munchmuseet, MM K 4131

MM K 4131, Munchmuseet. Datert 27.01.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Salong Joël
Permanent Konst-Utställning
Hamngatan 16 Kungsträdgården
(Innehafvare Joël Löfberg)


    
Stockholm C. 27 Jan 1913    Ärade Herr Munch!


    Åberopande min aktningsfulla skrifvelse af 25
dennes har jag nu mycket noga genomgått de från Göte-
borg mottagna konstbladen och jämnfört dem med af
Eder mottagna fotografier och förteckningen, hvilken
senare upptager 145 No utom serierna »Alfa og Omega«
samt »Dyr og Mennesker«.

    Resultatet är följande:
Nummerären af fotografierna är 146, hvaraf No 17
är vakant, alltså = 145 st. eller samma antal som å
förteckningen.

    Af dessa 145 finnas emellertid i realitet endast
79 blad – fattas således 66 st. och dessa äro:
enl. fotografi I Nris 1.3.4.12.13 ō 15 = 6 stk
〃 〃 II: 〃 23.25.26.36.37 ō 40 = 6 〃
〃 〃 III: 〃 44.45.47.48.51.52 ō 53 = 7 〃
〃 〃 IV: 〃 54.56.58.61.62.63.64.65.70 ō 71 = 10 〃
〃 〃 V: 〃 78.79.81.85.86.92.93 ō 94 = 8 〃
〃 〃 VI: 〃 99.102 ō 104 = 3 〃
〃 〃 VII: 〃 106 ō 110 = 2
 …  42

 

      

     …  42 st.
enl. fotografi No VIII Nris 112.114.117.119.121 ō 122 = 6 〃
〃 〃 IX 〃 123.125.126.127.128.129.130.
131.132.133.135.136.137 ō 139 = 14 〃
〃 〃 X 〃 143.144.145 ō 146 = 4 〃
St. 66

    När vi nu skall arrangera en grafisk utställning
af Edra berömda arbeten anser jag det vara af ömse-
sidig fördel att få den så fullständig som möjlig,
synnerligast som de felande blader synas vara
utmärkta saker. Om Ni sålunda icke har dem på
förlag hos Eder, synes det mig som Ni ofördröjligen
borde anskaffa dem från vederbörande förläggare.

    Af serien »Alfa och Omega« som enligt för-
teckningen upptager 12 Nris finnas endast 12 st.
de 6 som fattas äro följande:
  • »Skoven«
  • »Skyen«
  • »Omegas Flugt«
  • »Alfas Afkom«
  • »Omegas Död«
  • »Alfas Död«

    Af serien »Dyr og Mennesker« finnas 36 st.
hvaraf 10 dubletter.

    Slutligen \finnast/ icke å fotografierna och ej i förteck-
ningen angifna blad 69 st.

 

      

    För att nu kunna göra en fullständig katalog öfver
utställningen måste jag ha en uppgift å namn och
pris äfven å de 69 bladen.

    Det är en hel del saker jag måste fråga Eder
om som står i samband med tryckningen af kata-
logen och utställningen i öfvrigt – och som ej kan
afgöras hvare sig pr. korrespondens – hvartill tiden
är för knapp – eller telefon – och vore därför tacksam
om Ni kunde inträffa i Stockholm på Onsdag den 29
dennes så att allt kan bli klart – tiden går och hvarje
dag för mig är dyrbar.

    Om bladen finnas för handen hos Eder hoppas
jag Ni är god och medtager dem äfvensom målning-
arne. Var god och telegrafera mig Eder ankomst.

    
    Med största högaktning
    Joël Löfberg

    
    P.S.
De felande Nris äro väl sålda i Göteborg
finnes ingen förteckning eller katalog därifrån?

    
    D.S.