Munchmuseet, MM K 4132

MM K 4132, Munchmuseet. Datert 11.04.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Salong Joël
Permanent Konst-Utställning
(Innehafvare Joël Löfberg)


    
Stockholm C. 11 April 1913    Ärade Herr Munch


    Mottaget Edert brefkort af 8 dennes jämte
följande grafiska blad:
 • No 169 Profilporträtt 1 ex
 • 〃 182 Döden och Kvinnan 1 〃
 • 〃 72 Två menniskor 1 〃
 • 〃 30 Kvinna i 3 stadier 1 〃
 • 〃 137 Italienska 1 〃
 • 〃 13 Kärlekshafvet 1 〃
 • 〃 109 Jalousie 1 〃

    Dock »mangler« ännu:
 • 1 exempl. No 182 »Döden och Kvinnan« R
 • 1 〃 〃 169 »Profilporträtt« R
 • 2 〃 〃 137 »Italienska« R


    Jag rekvirerade nämligen i mitt bref af
den 14 Mars:
 • 2 exempl No 182
 • 2 〃 〃 169
 • 3 〃 〃 137

 

      

men mottog som nämndt endast 1 exemp. af hvarje.
    För att nu kunna effektuera 4 af de
större köpen måste Ni omgående sända mig
de 4 bladen. –

    Jag skrifver Eder vidare imorgon redo-
görelse för intill dess uppgjorda köp och
afsänder remissa därför om måndag den 14 dns. –

    Ni skref mig den 29 Mars pr brefkort att
Ni den dagen skulle sända mig: »Döden og Kvinden«,
Italienerinde og Kvindelig Profilstudie« – men
den sändingen har jag aldrig mottagit.

    
    Med vänliga hälsningar
    Er förbundne
Joël Löfberg

    
    N.B.
Ja, det är Richter som skrifvit till
mig om Edra gravyrer.

    
    LJ