Munchmuseet, MM K 4134

MM K 4134, Munchmuseet. Datert 08.08.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.
Filologisk kommentar: Utstillingskontrakt sendt sammen med MM K 4133

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Salong Joël
Permanent Konst-Utställning
Hamngatan 16 Kungsträdgården
(Innehafvare Joël Löfberg)


    
Stockholm C. 8. Aug. 1913
    Emellan undertecknade är denna dag följande
öfverenskommelse träffad angående en utställning af
mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset
Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad
1913.

    Alla med ifrågavarande utställning förenade
omkostnader såsom frakt för målningarne, som fraktgods
från Kristiania till Stockholm och retur, assurans under
utställningstiden, lokalhyra, eldning och städning, betjen-
ing, uppackning och upphängning, nedtagning och inpak-
kning, transporter till och från järnvägen, annonsering, affisch-
ering, tryckning af kataloger och inbjudningskort med porto,
delas lika oss emellan. Inga omkostnader i form
af efterkraf få hvila på tafvelsändingarne.

    Från de under utställningstiden inflytande
inträdesafgifterna och försäljning af katalogerna skola
först samtliga dessa omkostnder gäldas, hvorefter
nettovinsten om sådan uppstår delas lika oss emellan.

    Å de konstverk som under utställningstiden för-
säljas skall jag, Joël Löfberg, ega att godtgöra mig
tio / 10 / procents provision.

 

      

    Af denna öfverenskommelse äro två lika lydande
exemplar upprättade och oss emellan utvexlade.

    

Stockholm som ofvan

    godkännes:
Joël Löfberg