Munchmuseet, MM K 4136

MM K 4136, Munchmuseet. Datert 08.08.1913. Brev fra Salong Joël Permanent Konst-Utställning, Joël Löfberg.
Filologisk kommentar: Utstillingskontrakt sendt sammen med MM K 4133

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Salong Joël
Permanent Konst-Utställning
Hamngatan 16 Kungsträdgården
(Innehafvare Joël Löfberg)


    
Stockholm C 8 Aug 1913
    Emellan undertecknade är denna dag följande
öfverens kommelse träffad angående en utställning
af mina, Edvard Munchs, målningar i Konstnärshuset
Smålandsgatan 7 Stockholm under September månad
1913.

    Alla med ifrågavarande utställning för-
enade omkostnader såsom frakt för målningarne,
som fraktgods från Kristiania till Stockholm och
retur, assurans under utställningstiden, lokalhyra,
eldning och städning, betjening, uppackning och
upphängning, nedtagning och inpakkning, transporter
från och till järnvägen, annonsering, affischering,
tryckning af kataloger och inbjudningskort med
porto, delas lika oss emellan. Inga omkostnader
i form af efterkraf få hvila på tafvelsändingarne.

    Från de under utställningstiden inflytande

 

      

inträdesafgifterna och försäljning af katalogerna
skola först samtliga dessa omkostnader
gäldas, hvarefter nettovinsten om sådan
uppstår delas lika oss emellan.

    Å de konstverk som under ut-
ställningstiden försåljas skall jag, Joël
Löfberg, ega att godtgöra mig tio / 10 /
procents provision.

    Af denna öfverenskommelse äro
två lika lydande exemplar upprättade
och oss emellan utvexlade.

    

Stockholm som ofvan

    Godkännes:
Joël Löfberg