Munchmuseet, MM K 4362

MM K 4362, Munchmuseet. Datert 20.06.1882. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Chr 20de Juni 1882    Kjære Edvard!


    Hvor Du dog er lei som ikke lader høre
fra Dig, jeg venter og venter, det er over
3 Uger siden Du skrev. – Du har vel
da faaet mit Brev og Bancoseddel?
Jeg haaber dog Du er frisk – men hvor
Du er, det er ikke godt at vide. Imid-
lertid addresserer jeg dette Brev til Wang,
saa kommer det vel frem. –

    Papa lever vel paa Helgelandsmoen – dog
har han havt endel Cardialgi. Idag
var Edvard Diriks her, han seer meget
daarlig ud, mager og vemodig. – Jeg begri-
ber ikke paa Tante Jette, som ei gjør
alt muligt for at faa ham til Udlandet,
han kan jo aldeles gaa under – det var
da ikke saa stor Opoffrelse for hende at

 

      

lade ham for et Par Aar faa en 300
om Aaret, selv kunde hun alene slippe
godt ud med Resten. – Jeg blev saa ængstelig
efter at han var gaaet fordi jeg synes han
var saa underlig sløv – huskede ikke han havde
været her siden i Vinter – han sover daarlig, –
det er vel dette, som svækker ham. –

    Professor Munch med Familie er nu i Trond-
hjem, skal senere opholde sig en Tid i Byen.
Jette Munch er i Eidsvold Bad.

    Forresten kjender \jeg/ ikke ikke videre til, hvor
Familien er i Sommer, jeg glemte at spørge
E D hvor hans Moder er, hun er nu vist ude
paa Farten, han har været et Par Dage i
Næs. – Andrea var her igaar – hun
har ikke været i Byen paa saa længe.

    Kan Du tage et Mønster af Bjarne
Falks
Fodsaale. Jeg tænkte at faa broderet
et Par smukke Tøfler som Du kunde
forære ham, de skulde blive extra pene
seer Du broderet med Silke \og Guld/. – Ja hvis Du
synes det da! – han l Skriv nu
bare nogle Ord paa et Brevkort. –

 

      

    Jeg tænker stadigt paa, at Du skulde
havt Dig \en/ ny Dres, til denne Reise. –
gid Du havde havt det. –

    Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal adres
sere dette Brev, – da Du kanske nu
ikke er i Hamar – jeg faaer sende det
til Wangs. – Smaapigerne hilser, Andreas
læser stærkt til Examen om Dagen.

    
    Lev vel Din hengivne Karen Bjølstad