Munchmuseet, MM K 4380

MM K 4380, Munchmuseet. Datert 08.03.1890. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 8de Marts    Kjære Edvard!


    Du skrev, at Du havde opgivet
din Adresse til Banken og
saa har Du ikke været der, –
og vi vare saa trygge –
da Stipendiet var kommet afsted.
– Søndag. Imorges fik vi dit
Telegram, som var skrevet igaar –
og bleve vi forfærdede, at
Du ikke havde Penge. –
Inger reiste sporens til Byen,
men det var Søndag, saa Kredit-
kassen
var lukket, – men saa
opsøgte hun den Mand, som
havde sendt Pengene, – og
det var Lyder Brun. – Han

 

      

at han havde faaet Brev, \igaar/ ons
at Pengene vare kommet til
Banken og beroede der, – men
at Du ikke havde været der,
– skjønt vi sendte det d. 23de
altsaa fjorten Dage siden. –
Det beroer altsaa paa en
Misforstaaelse, som er ubegribelig.
– Vi synes, det har draget
ud med den Erkjendelse af
Modtagelsen af Pengene; – men
vi var alligevel været trygge –
fordi vi tænkte, Du muligens ikke
ansaa det for saa nødvendigt, –
–da vi fik dit sidste Brev, om
Malerierne udregnede vi, – at Du
samme Dag Du skrev til os, og
altsaa undrede Dig over Stipendiets
Udebleven, – kom det frem til Dig. –

    – Bare Du ikke har
taget formeget paa Dig, alt
dette – skriv nu strax –
gjør det, saa er Du snil – det
er saa ubegribeligt. –

 

      

    Du har vel glemt rent
hvad Du
hørt efter paa Post-
huset, – troede at vi sendte Banco
directe. – oh, hvor meget
ondt det har været for Dig ivin
ter – den hele Tid, har jo
været Pengenød Sygdom og
derved saamegen Ængstelse –
og Du, som skulde styrkes! –
– det gar rundt, – naar
jeg tænker paa det! –
– og tænke maa jeg
bestandig. – –

    – Naar nu dette
Brev kommer – saa maa
Du vel være hjulpen
over alle disse Gjenverdigheder,
og kjære styrk Dig, –
– Gud give, Du maatte
ikke være altfor daarlig. –
Jeg tænker paa dine
Hjerteattakker, – al denne
Ægstelse! –

 

      

    With var her idag med
den lovede Logerende, han
leiede, – jeg skal betale
45 – Morgen og Aften – Manden
saa snil og paalidelig ud. –
hedder Christenen, er i
en Forretningsmand. – han
kommer til at blive her længer
Tid. –      Skriv snart,
fortæl os Alt, – Gud
styrke Dig, – og hjælpe
os alle gjennem al denne
Trængsel! –      Inger er
varm og sætter afsted,– naar
det gjælder – Lyder Brun,
spurgte deltagende efter
Dig, – han trøstede os med,
at Du altsaa inden et
Par Timer var beroliget. –
–Vi har altsaa sendt 650 – taget
100 af som var Lauras Stipendium,

    de laa her, – saa de var snart at faa fat, – ellers har
    jeg endnu 300 Kr i Banken, – saa Du skal huske
paa det – altsaa 300 af Faers Arv – saa, om Du ikke

    skulde faa Assurancer saasnart – maa Du ikke være
red for at skrive, – naar Du trænger – Jeg maa være
tryg for dette. Telegrafer eller skriv –

    
    Din K.