Munchmuseet, MM K 4392

MM K 4392, Munchmuseet. Datert 01.02.1891. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Aften d 1
ste Februar    Kjære Edvard!


    Det er nok ikke mange Dage
siden jeg sendte Dig Brev, – men
jeg kan dog begynde på B et,
uagtet jeg har saare lidet at
skrive om. – Vi sidde nu
som sædvanlig Søndag Aften
om Lampen, Inger skriver,
Andreas læser; – vi have havt
fremme endel af dine ældste
Tegninger fra 48 og Fosveien.
I Formiddag var Skom. With
her og forespurgte om Dig,–
Rammemageren havde været inde
\ham/ ham og fortalt, at Du havde
skrevet til ham,– derfor vidste
han om Dig. –

 

      

    – Vi stunder nu igjen efter at høre
fra Dig; hvorledes Du er efter al
den Medfart, – og hvorledes Du ellers
har det. – Du maa nu see at leve
bare for din Helse. – Gid Du kunde
komme til snille Folk. – Det
er saa felt ondt at tænke paa, at
Du har havt det saa ondt. –

    Her i Nordstrand, troer jeg sikkert
det kunde være deiligt for Dig om
Vinteren og, – skjønt Nizza vil
vel naturligvis være noget ganske
andet; – her voxer nok ingen Roser –
– Logiet er godt og varmt. –
– Veirforholdene har været saa
mærkelige i Vinter, – Vexler mellem
Kulde og rent Mildt. – dog er
Kulden her i Nordstrand rent forskjællig
fra den sure Taagekulde inde i
Byen. –

    Det er saa kjedeligt at det
trækker så ud med Assurancen,
– det var så godt at kunne
faa sendt Dig disse Penger,
– Hvorledes skal vi adressere

 

      

Pengebrevene. – Kreditkassen sendte
Telegrammet til Hotellet, ved
Du. – Du vil altsaa vi skal
sende Dig Penge gjennem Kredit-
kassen. Det var tjenstagtige snille
Folk. – men skal vi

    – Gid Du nu maatte styrkes
godt i Nizza. – Det var
da felt det, Du har gjennem
levet, jeg tør næsten ikke
tænke paa Scenen, da Du
skulde ud fra Kupeen –
– og saa medtaget som Du
da var. – Og saa skulle
disse afskyelige Mennesker sætte
Hatten paa Dig; – de havde
jo fortjent Spark; – det
er saa oprørende, som muligt.
– Naar jeg tænker mig rigtig
ind i alt, hvad Du har lidt
i Vinter, saa er det saa ondt,
saa ondt! – – Og har
jeg mangengang været saa
urolig, – for at det skulle

 

      

blive slemt med Reisen fra
Haver. –

    Tænk nu mere paa Hvile end
Arbeidet! –

    Inger faaer flere Elever, er det
ikke godt, nu tjener hun ved
Musik 15 14 om Maaneden, men
de lover endnu flere Elever, saa
hun kan vist klare sig ved
Musikken. – Det er saa godt dette,
– jeg faaer nok ogsaa Arbeide,
nu har det været stille; – men
til Vaaren bliver det vist saa
meget, jeg kan overkomme, – –
– Med Logerende da ved Siden, saa
gaaer det, – dog ville det være
bedst, om vi havde havt et
Logi paa 300 Kr – men saa var
jo ikke dette at faa; – Pengene
har været drøje i Vinter, vi
har levet godt, baade med
kjød og Fiskebod, – havt det
varmt. og godt. – Inger er
freidig, Andreas umaadelig –

    flittig, naar han ikke er ude sine Ture engang, det\han/
    reiser 3 ganger til Byen om Ugen, paa Hospitalet
med 1ste Tog. –

    (Skriv med det samme igjen) –
    
    din hengivne Karen Bjølstad