Munchmuseet, MM K 4399

MM K 4399, Munchmuseet. Datert 03.07.1876. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Den 3de Juli 1876    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for Brevet Dit, Du
var snil Gut som skrev mig til. – Jeg
venter Heggelund iaften, men jeg har desværre
intet arbeidet, da jeg vanskeligt har havt
Tid, jeg ved ei, hvad han vil sige dertil. –
Andreas steller saa pent med Smaapigerne
om Dagen. Idag fik jeg Papas Brev og seer
jeg deraf, at Pakken er kommen vel op. – Det
var saa godt for mig, at Papa synes bedst
om at Sophies Reise blev udsat. – Desuden er
Sophie selv saa glad derover. – Nu troer jeg
det er bedst jeg taler med Valstad (Mælke-
manden) – Vel er han dyr – men saa faaer vi
Ved og saa ere vi jo 5 Personer, er det
et svert stort Værelse kan vi nok for 3 Ugers
Tid klare os – og saa bliver Prisen vel om-
kring 8 a 9 Spd. – Skulde vi reise til Garde-
moen kom Touren frem og tilbage for os paa
5 Spd –      Jeg spurgte Valstad i Løverdags

 

      

om alle hans værelser vare besatte, og
saa svarede han «paa et nær.» –
Nu var en Mand herude med Penge
fra Interdanten 49– Sp 10/Spd jeg forandret
da lidt ved Doctorens Qvittering, kanske
det var galt, jeg veed ikke; – men jeg
synes Manden blev lidt rar. – Det var vist
galt av mig. – men jeg synes det var saa
rart at levere en Qvittering paa 50 – naar
jeg kun tog imod 49. –      Sophie har
fortalt Pappa hvad der er kommen ind
af Penge. – Der har været flere og spurgt
efter Papa – der har nok været Sygdom
blandt Børn (Cholorine troer jeg) –

    Hedvigs Bryllup er vist paa Fredag.
Hvad skal jeg gjøre med Present? –

    Sophie har vist skrevet noget om mit
Been. Jeg er nu bra tror jeg, det var
nok Symaskinens Skyld; – for da jeg
mærkede Hævelsen i det Venstre brugte jeg
det høire paa Maskinen, og saa blev dette
ligedan. Nu syer jeg ikke mere paa
den for det første. –

 

      

    Du kan tro, det er hyggeligt med Instru
mentet i Sengeværelset, jeg troer vi vil lade
det staa der for bestandigt, naar blot Papa
kunde lade den store Sophaen betrække
det vil vel koste 8 Spd – det er kanske
ikke godt at gjøre det; – men nu bliver
Stuen saa peen – og saa var den saa
hyggelig at have der. –

    Inger begynder at ligne saa meget
Zigeugenere, hun er rent mørk og
brun, hun staaer nu her ved Siden af
mig og gjør Indvendinger – men nu har
jeg skrevet det. –

    Andreas skal faa med sig en Øx og
ellers hvad Du skulde trænge. Du kan jo
nærmere skrive derom, – men kanske det
bliver vanskelig for Dig, – og for stort et Værk
at faa et Blomsterbeed istand. Ja Du
for da see. Det var da godt at I have
det godt med Mad, og at Du har god
Apetit. Hvordan er Papas Cardialgi han skri-
ver Intet om det. –
Jeg skal skrive igjen.

    
    Din hengivne tante
KB