Munchmuseet, MM K 4443

MM K 4443, Munchmuseet. Datert 09.07.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Kortet, det var
jo hyggeligt at høre at Penge
brevet er kommet tilrette. –
Det var vel kanske et uhel-
digt Forsøg paa at knibe
en Sum; mærkeligt heldigt
at Du havde Kvitteringen. –

    Vi har det deiligste Veir
om Dagen efter et Par Dages
Regn; – og kan sidde ude

 

      

i Haven hele Dagen, saa
vi maa jo komme os svert godt,
Inger lægger paa sig siger hun, –
og seer hun meget bedre ud,
Her er jo fuldstændig Ro, bare
endel Traakken i Veien til Pansion
natmaaltiderne; der er vist en hel
Del Skuespillere. – Forleden
havde vi en Visit af din Ven
Delius, ja det vil sie, han kom
for at spørge efter Dig, han vilde
\senere/ sende Dig et Kort, og fik din
Adresse. Nu bad han, at vi maatte
hilse Dig saa meget fra ham.
Han synes saa godt om sig her,
fortalte, at han havde været
tilstede, da Du kjøbte Huset. –

 

      

Nu skulde han tilfjelds. –
Det var da en elskværdig
Mand. Han havde sin Kone med.

    – Det er et svert Makræl-
fiskeri her, om Aftenen kan
der være henimod 30 Baade
ude, – godt for Befolkningen.

    – Bakken i Haven er blevet
saa peen og grøn efter Regnet,
– alt staaer saa pent, – det
er en nydelig Plet Jord Du har,
men med Tiden maa Du faa
Dig et høit Gjerde omkring,
saa Du kan faa arbeide i
Ro. –

    Der blier vel en stor Kamp
nu til Valgene. – Statsminister
Mikkelsen har tabt svert. –
Godt, at Berner optræder saa

 

      

greit, – han kan jo kunde vel
ikke heller andet, den gamle
stærke Venstremand. –

    
    Mange Hilsener fra os begge.
    Din heng. Karen Bjølstad

Aasgaardsstrand d. 9de Juli 1906