Munchmuseet, MM K 4514

MM K 4514, Munchmuseet. Datert 27.08.1905. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 27de August 1905. –    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, jeg modtog
igaar, det er saa godt at
høre, at Du har kommet
Dig, og at Du har havt
det roligt og godt til
dit Arbeide. – Det er sikkert
der maa Tid til, og Forsigtig
hed, saa kommer Du over
det altsammen med Guds Hjælp.
det er jo aarelange Lidelser,
som Du bag Dig: – Det er
vel deiligt at vide at Du
har klaret det. –

    – Saasnart Du sender os
Telegram, greier Inger med Pengene

 

      

og sender Dig den strax, 400 kr.
Hun er nettop nu gaaet ned
paa Stationen, for at læse Aviser
og se høre om der ligger noget fra Dig
Telegram. – Hun er stærkt interes-
seret i Begivenhederne, som vel
nu gaaer Slag i Slag; – det er
vel mærkeligt, – spændende igjen,
hvorledes det gaar med Vilkaarene
og fremfor alt hvilken Regjeringsform
Landet faaer. – Kongen sagde før at
det byer ham imod at faa sin
Søn til Konge her; – mens nu efter
Sveriges Opførsel er det bleven en
Modbydelighed \for Mange/ at tage imod en Berna
dotte her i Landet; – saa i denne
Henseende og, har de vist sin
daarlige Poletik, – nu vil de
vist intet heller, end at daa
besætte Tronen her med sin egen
Prinds, – men hvis saa skeer blier
det en pinlig Stilling for Angjældende.
– Det maatte jo være det hyggeligste
at faa Republik, – hvis det kan lade sig

 

      

gjøre. – Det er saa godt at saadanne
kloge Mænd, skal reise til Karlstad.
– Det skulle være noksaa underligt
at være Vidne til Mødet. –
– Grændsefestningerne kan da umulig
nedrases? – om de må lade
Sverige faa mange Indrømmelser
for Freden i Fremtidens Skyld.
– Du synes ogsaa saa, – ja
det vilde da blive altfor
utrygt, at faa Sverige den
nære Nabo til Fiende. Castberg
Ulman og Konow har Du vel seet
opponerer, men de staaer vist
noksaa alene. –

    Er det ikke pudsig, at
med Spionhistorien fra Strømstad,
tænk at udvise 4 Damer, som
i 10 Aar har lagt ved Badet.
Det er en Fru Florelius med Døttre
herfra Byen, – som har været udsat
for dette. Det er jo igjen en slem
Skandale for Sverige. – Og
saa de fire tydske Krigsskibe,

 

      

som bleve satte paa Grund at
svenske Lodse. – Alt dette
fornøier Udlandet sig med og –
det er vel en Ærgrelse for Sverige.
Men det er jo at ønske, at
der ikke sætter sig Had imellem
Landene. –

    Dr. Scharffenberg har
været kjedelig i et Ungdomsmøde,
talt misbilligende om Statsm. Mik-
kelsen
, heldigvis blev han mødt
med Protest. –

    Skulde det blive saa, at
man er nødt til at tage mod
Prins Bernadotte, – saa er han tung-
hørt, og hun skal være meget
tarvelig og beskeden, – saa der
der blier kanske ikke et tarveligere
Hof. – –

    Tænk at vi slap Krig, – ja
saa det ikke ud dertil, – Krigens
Rædsler, Kristiania udsultet kanske,
og over Ekeberg Horder at Svensker,
der brændte af Villaer og husserede. –
– Saaledes havde vi faaet det.

    Du maa see til at skaffe Dig Ro en Tid
endnu. –