Munchmuseet, MM K 4695

MM K 4695, Munchmuseet. Datert 29.08.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
29de August    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak
for Blomsterne, der
bringer med sig saa
megen Duft og Pragt
i Værelserne, og saa
meget for Synet, de
Gule skinner jo som
Sol. – Og saa Tak
for Kassen med de
mange Snittebønner og
Æblene, det er
jo deilige Saker

 

      

Æblene smagte saa
godt. I Formiddag
skal jeg begynde
at snitte Bønnerne! –

    Du kan tro jeg
er glad i Kikkerten,
san Underholdning!
Jeg seer saa tydelig
Ullerns Kirke, og
saa er jo «Ekely»
tet ved. – Malmøen
har vi lige ind paa
os med sin Dampskibs-
trafik. –
  Mange Hilsen
og Tak
 fra I. og Din heng.
K Bjølstad