Munchmuseet, MM K 4702

MM K 4702, Munchmuseet. Datert 30.04.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
30de April. –    Kjære Edvard!


    Du sendte os saamange
Penge 300 Kroner, det var
saa altformeget, Du
som har saa mange og
store Udgifter foruden.

 

      

    Mange mange Tak fra
Inger og mig. – Vi skal
see at ordne det paa beste Maa
de, som Du har raadet til, –
det er jo ingen Sak, naar
vi har Penge. – Hvilken
Elendighed der er kommen over
vor Jord! –
        Mange hjertelige
Hilsener
 Din hengivne Karen Bjølstad. –

    (Nu har vi vakker hvid Vinter igjen)