Munchmuseet, MM K 4718

MM K 4718, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Atter har vi modtaget en
stor Sum fra Dig, – igaar
gjennem Moss Privatbank.
tusinde Tak for dette,
men – det er jo saa

 

      

alt formeget, Du har jo
saamange store Udgifter!

    
    Mange hjertelige Hilsener
    Din hengivne
Karen Bjølstad

    Inger hilser
saameget og sender
Dig mangfoldig Tak.