Munchmuseet, MM K 4727

MM K 4727, Munchmuseet. Datert 30.06.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 30de Juni    Kjære, kjære Edvard!


    For alle de deilige
Blomster, fine Roser
Jasminer og de pragt
fulde ellers, som tar
sig saa nydelig ud
i Blomsterglas sender
jeg Dig en hjertelig
Tak; og saa for
alle de velsmagende
Jordbær, som ere

 

      

saa usedvanlig søde
og velmodne. Det
var jo en saa stor
Forsyning, at vi har
fraadset rent. Tak,
tak for alt. –

    Nu har vi da faaet
en Del Regn, saa
nu er der vel Haab
for Grøden. –
        Inger
hilser Dig med megen
Tak. –
 Din altid hengiv
ne K Bjølstad