Munchmuseet, MM K 4765

MM K 4765, Munchmuseet. Datert 13.11.1899. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Inger er bedre
fra Forkjølelsen.
    
Mandag 13de    Kjære Edvard!


    Kunde Du ikke bare sende
os nogle faa Ord, saa vi
kunde faa vide, hvorledes
Du har det? om Du synes,
Du kommer Dig deroppe. –
Vi længes meget. Her er
Veiret fremdeles variabelt
en Dag Solskin en anden
øsende Regn – og saa
harer \det/ vel hos Dig og. –
Vi har faaet Adressen
din hos Gilttvedt. –

    
    Hilsen fra Inger Din KB.