Munchmuseet, MM K 4808

MM K 4808, Munchmuseet. Datert 15.04.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mandag Morgen
15de April    Kjære Edvard!


    Tak, tak for det
siste Brev og tak
for din Venlighed med
at sende mig den
gode, styrkende Vin.

    Jeg er nu meget
bedre for Broncitten
og da kommer jeg
mig ogsaa i Kræfter,
og sover godt om

 

      

Natten.. De gode styr
kende Saker takker
jeg saa hjertelig for. –
– Det er nok ikke
mange som kan have
det saa. –

    Nu skal Du atter
ud paa Reiser igjen.
Det er godt at
være optaget i denne
oprivende Tid og at
slippe at høre Kanon
tordnen. –
  Mange
hjertelige Hilsener fra

    Din hengivne
Karen Bjølstad

    Inger hilser  …