Munchmuseet, MM K 4953

MM K 4953, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    Rekonvalescenthjemmet «Godthaab»
Stabæk

    Kjære Edvard


    Vi har intet paa os med å
betale ut til vældedige formaal nu.
Da tante fik saa meget av dig,
lot hun i omkring 4 aar, 2 gamle
damer faa 100 hver aarlig gjennem
Frelsesarméen. Det var 2 fattige
dannede damer. Frelsesarméen sa til,
da damerne fik av forsorgen, var naad
aldersgrensen, og saa sa tante op
legatet. Otilie Tonning formidlet pengene
og hun sa det var en lykke å se
deres glæde.

    
    Din Inger