Munchmuseet, MM K 5719

MM K 5719, Munchmuseet. Datert 08.12.1923. Brev fra Adolf Paul.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Adolf Paul
    Berlin W 15
    Joachimsthalerstr. 11


    
8.12.23.    Käre Edv. Munch!


    Jag hörde att du blir
sextio år – hvilket jag förresten inte tror – och vill
sända dig de hjertligaste lyckönskningar! Om de
också komma post festum, så äro de derför ej
mindre välmenta!

    Hoppas att detta bref komma
fram, fastän jag inte vet någon annan adress
än Xnia! Men der är du ju också känd, inte
bara här!

    Det har gjort mig ondt, att
du aldrig låtit höra af dig under de sista
åren, när du har varit i Berlin. Hade
jag vetat hvar du funnits här, så hade jag
väl sett, att få fatt på dig. Kom till
mig nästa gång och hjertligt välkommen.

    Förresten har vi dig att tacka för
att vi inte svalt ihjel under \de/ första
krigsåren. Det var ‹alldeles› omöjligt då.
Jag havde inga inkomster och ingen hjälp. Då
fick jag lof att, den ena gången efter den
andra, ta en af dina bilder från väggen
och bära bort den till Amsler och Ruthardt.
Han betalade usett, men vi voro

 

      

hjelpta och klarade oss. Och så
kom en succes med ‹en› roman, o.s.v.
och allt kom igång igen. Men bilderna
du gaf mig kom inte igen. De hade
vuxit fast i min själ. Och det
svider mig i hjertat, när jag tänker
på dem och på all den glädje de
gjorde mig när jag hade dem. Att de
skulle gå den vägen visste du nog
inte när du gaf mig dem! Och inte
jag heller! Men det var ändå din
hand som hjelpte. Och tacken skall
du ha!

    
    Till lykke alltså! Och må
så godt. Och kommer du hit
så glöm inte af din gamle vän

    Adolf Paul

    Mina ungdomar måla allesammans
förstås och gå här på akademin och
i Kunstgewerbemuseum «i läran». –