Munchmuseet, MM K 5738

MM K 5738, Munchmuseet. Datert 15.02.1908. Brev fra Sten Drewsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Politiken
Redaktion
Østergade Nr. 23
Telef. 3436


    
København, den 15/2 1908    Kære Edvard Munch –


    Naar De ikke før har faaet Svar paa
Deres Spørgsmaal om Udst. i Kjbhvn, saa
er det kun fordi jeg har været saadan
attakeret af Influenza, at jeg ikke
har kunnet komme til de Folk, som
jeg maatte tale med for at svare Dem
fuldstændigt

    
    Clara ‹Jeuckel›
    Steglitz Fichtestrasse
    37 

      

    Nu kan jeg imidlertid give Besked. Og jeg tror da at maatte
fraraade Dem nogen Udst i Kjbh. i Foraaret. – De kan hverken faa
«den Fri» eller Kleis eller de smaa Charlottenborgsale; og aller vigtigst
er det, at nu kommer hele den stor engelske Udstilling her op fra Berlin, den
vil tage al Interessen.

    Dette er ikke noget, jeg vilde sige for egen Regning, jeg har Sag-
kyndiges Ord for det. Folk, som ser paa Dem og Deres Kunst med

 

      

    Sympati og Beundring, tilraader Dem at vente til Efteraaret eller maaske til næste Vaar.
– Nu maa De altsaa lade mig vide, om De vil opsætte Sagen saa længe.

    Fra Kunst-Kokotten har jeg intet hørt. Nu skal jeg i Eftermiddag gaa hen til
ham og faa ham til give ren Besked engang.

    Skriv mig Deres Adresse i Paris, eller hvor De ellers rejser hen.
    
    Sten Drewsen