Munchmuseet, MM K 5743

MM K 5743, Munchmuseet. Datert 14.05.1914. Brev fra Joël Löfberg, Jöel Löfberg Skulptur Grafisk Konst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Jöel Löfberg
Skulptur – Grafisk konst


    
Stockholm C. den 14. Maj 1914.
Malmskilnadsgatan 9, n. b.    Ärade herr Munch!


    Tack för  …  brefkortet af 12 des som jag mottog
idag vid min ankomst till Stockholm, och skyndar
nu härmed sända Eder likvid – som samtidigt här-
med följer i postanvisning – med Kronor Nittio för
den af Direktör T. Laurin köpta Litografien »Lejon«
kr. 100;–
samt för 4 illustr. Kataloger à 5 kr 〃 20;–
Kronor 120; 〃
Afgår 25% provision 〃 30;–
Netto Kronor 90;–
och utbeder mig Edert erkännande öfver mottagandet.

    Jag gjorde Ingeniör Öström uppmärksam på att
det troligen kom att dröja innan han fick de rekvirerade
bladen – men han önskade dem ändå, och torde Ni därför
vara god att med omgående sända mig desamma.

    Det var följande 5 saker: No 17. 51. 64. 118. 182.
och har herr Ö. äfven för afsikt att taga Raderingen
No 136 »Två kvinnor och benranglet« pris Kr 150;– hvilken
samtidigt torde medsändas. –

 

      

    Jag har kvar 1 illustr. katalog men ingen pris-
förteckning – ty det kom 5 kataloger men endast 4
pris-förteckningar – sänd mig därför en sådan ifall
någon önskar se priserna. –

    Glöm nu ej häller Löjtnant Wulff, han har
flera gånger frågat mig hur det blir – tänk äfven
på mig.

    
    Med vänligaste hälsningar!
    Eder förbundne
Joël Löfberg