Munchmuseet, MM K 5810

MM K 5810, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Anna Henrichsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

og noget ganske andet
end der hvor hun sidst
var. Skulle De nu Herr
Munch ville reflektere
nærmere over det Sted
jeg ovenfor har nævnt,
saa kunne De jo sætte
Dem i Forbindelse med
Frk. Vestby, tale mundt-
lig med hende var vel det
bedste, og er det noget jeg
kan staa til Tjeneste med,
skal det være mig en
Glæde at gjøre det.

    
    Ærbødigst
    Anna Henrichsen.