Munchmuseet, MM N 69

MM N 69, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.
Filologisk kommentar: Utkast til «Livsfrisens tilblivelse». Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 69 bl. 1r

    Jeg gik en aften nedover
en vei med på den side
lå byen og fjorden –
– Solen gik ned – himmelen
 … Jeg var træt og syg – jeg stod
og så ret over fjorden – og lod vennerne gå.

Solen gik ned – og luften – farvedes
rød – som blod –
– Jeg følte som et skrik – gjennem
naturen – jeg naturen – jeg syntes
at høre et skrik –
– Jeg malte dette billed – Jeg malte
luften og skyerne som blod –
Billedet {s}Skrig! – i livsfrisen.


    – Da  … musikken en solklar
vårdag kom nedover Karl Johan
føltes mit fyldtes mit sind
med fest – Våren lyset – musikken
smeltet sammen til en dirrende
glæde – Musikken farvede og forandrede
farverne – Jeg malte musikken på Karl Johan.

    Jeg lot farverne dirre efter musikkens rythmer