Munchmuseet, MM N 177

MM N 177, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 177, s. 1

    Det er 10 år siden det
f{ … }ørste gjennembrud i {det} den
n{ … }orske Kunst. De første
gjennembruddets { … }Mænd var
først Krohg og Thaulow
og så Werenskjold. De
øvrige tog dels n ikke nogen
aktiv del dels drog de
flere og flere hidop eftersom
gj jorden blev pløiet op
eftersom de værste hindringer
var ryddet afveien. Dog var de
fleste bes{k}jælet af den samme
tanke fremskridtet i kunsten
den tanke som da var oppe:
{V}Bort med det brune atelier-

 

Munchmuseet N 177, s. 2
    2

maleri { … }og frem med
 …  det direkte naturstudi{ … }erne
Og kampen var hård
enhver hårsbred blev gjort
dem stridig. Krohg og Thaulow
tog den stadig mod den værste
stød de blev først leet af og
derpå utskjældt. Den nye retnings
tilhængere refuceredes og om
de antoges hængt bort i Krogerne
Men de stred og holdt ud
og vandt. Thaulow blev
modemaler og Krohg anerkjendt
For de øvrige indflyttede Male
malere såsom Eilif Petersen
Eri Erig Werenskjold Skredsvig
der allerede havde et navn
‹ud› {s}var det nu let at
bo og bygge heroppe

 

Munchmuseet N 177, s. 3

    Medens Kampen stod
vox voxede en endnu
yngre slægt op. Påvirkede
af de mange n indtryk som
var en følge af den voldsomme
indrykning av ny kunst,
{D}den pluds{ … }elige revolte som
{ … }opstod malede begyndte
denne nye slægt at forsøge
sig på egen  … hånd tildeles
veiledet af af malere af
gjennembruddet. Og de tog
fat direkte på  …  naturen
med ungdommelig hensynsløshe
De manglede fuldstændig
uddannelse og skortede forfærdelig
på tegning, men de nåede
i impresion i direkte  …  umiddelbar

 

Munchmuseet N 177, s. 4

i friskhed og liv nåede de
endnu meget længere end.
Og de seirende malere som i
for de representeredes af  …  {i}af
Frits Thaulow    Krohg og Werenskjold
optog deres billeder i de { … }årlige
{ … }Høstudstillinger.

    Og Kampen begynd{e}te be
igjen    Raseriet var lige så
stær{ … }kt på den ene si{ … }de som
glæden på den anden